27/08/2017 - 17:49

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tấn, Bí thư Đảng ủy phường An Cư, quận Ninh Kiều:

Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện trong cán bộ, đảng viên

Tại hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết số 04). Để nghị quyết mang lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin trong nhân dân, các cấp ủy đảng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sát hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Trước hết, cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, trong đó sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là hết sức quan trọng. Cán bộ lãnh đạo không gương mẫu thì đảng viên và quần chúng mất lòng tin vào Đảng. Nhưng xây dựng Đảng không chỉ ở cán bộ chủ chốt mà là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đặt ra.

Theo tôi, thực hiện Nghị quyết số 04 (Khóa XII) phải gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch để nhân dân giám sát; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường thực hiện tốt cải cách hành chính… Song song đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngoài ra, để chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp ủy đảng các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, cần xây dựng cấp ủy các cấp phải thật sự có năng lực và phẩm chất để thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết