11/02/2019 - 06:59

Đồng chí Trần Thanh Minh, Bí thư Chi bộ ấp Tân Long, xã Tân Thới

Xây dựng ý thức tự giác rèn luyện của đảng viên

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo lòng tin trong nhân dân. Theo tôi, các cấp ủy đảng cần tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả hơn.

Các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Đồng thời kiên quyết đấu tranh, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác rèn luyện, phấn đấu; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi đảng viên trong chi bộ phải xây dựng ý thức tự giác rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm; luôn gần dân, sát cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu phải là tấm gương để cấp dưới noi theo bằng những hành động cụ thể,...

Theo tôi, muốn thực hiện được điều đó, người lãnh đạo phải thường xuyên lắng nghe và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên, nhân dân; quan tâm giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, nhằm tạo niềm tin trong dân. Các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương những kết quả tốt cũng như chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Việc thực hiện Nghị quyết 04 cần gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là điều cần thiết, giúp cán bộ, đảng viên soi rọi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nghị quyết ngày càng đi vào cuộc sống. Tôi tin tưởng với sự quyết tâm đồng lòng thực hiện thì Nghị quyết 04 sẽ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết