12/11/2023 - 16:59

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ:

Xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 23/2023/QÐ-UBND, ngày 3-11-2023, ban hành quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (BÐS) trên địa bàn TP Cần Thơ. Chia sẻ về công tác phối hợp vận hành, duy trì hệ thống cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BÐS trên địa bàn thành phố và khai thác, sử dụng hiệu quả, ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, cho biết:

Một góc khu đô thị 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Một góc khu đô thị 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

- Quy chế phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BÐS trên địa bàn TP Cần Thơ với đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phối hợp vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BÐS trên địa bàn thành phố. Theo đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện thường xuyên; phân định rõ trách nhiệm; đảm bảo tính kịp thời, tuân thủ các quy định. Ðồng thời, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực trong việc vận hành, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BÐS trên địa bàn TP Cần Thơ do cơ quan, tổ chức, cá nhân đó thực hiện.

* Xin ông cho biết cụ thể hơn về nội dung phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu giữa các sở ngành hữu quan cũng như các chủ đầu tư dự án BÐS?

- Ðối tượng phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BÐS bao gồm: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ; UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP Cần Thơ; các chủ đầu tư dự án BÐS, các sàn giao dịch BÐS trên địa bàn thành phố.

Ðối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ; UBND cấp huyện: Sở Xây dựng cung cấp các thông tin, dữ liệu về chứng chỉ môi giới BÐS đã cấp trong kỳ báo cáo, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và kết quả thực hiện phát triển nhà ở; các trường hợp phát triển nhà ở; cung cấp cơ sở dữ liệu sau khi tổng hợp từ các dữ liệu theo nội dung quy định, chuyển Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác Cơ sở dữ liệu dùng chung TP Cần Thơ. Qua đó, chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sở Kế hoạch và Ðầu tư cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực kinh doanh BÐS. UBND cấp huyện cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng và diện tích nhà ở, dân số khu vực đô thị, nông thôn. Ðối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP Cần Thơ, Cục Thuế TP Cần Thơ phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BÐS. Cục Thống kê TP Cần Thơ phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về dân số khu vực đô thị (theo quận), dân số khu vực nông thôn (theo huyện), chốt số liệu cung cấp tại tháng 10 trong năm báo cáo; đồng thời cung cấp số liệu dự đoán dân số khu vực đô thị, nông thôn của năm kế tiếp năm báo cáo. Thời gian cung cấp trong tháng 10 của năm báo cáo.

Các chủ đầu tư dự án BÐS cũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu về dự án BÐS và sản phẩm BÐS đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo theo quy định. Trong đó, các chủ đầu tư dự án BÐS trên địa bàn TP Cần Thơ gồm: dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng BÐS khác. Bên cạnh đó, các trường hợp chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án; các dự án tái định cư do UBND cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch BÐS của dự án; các sàn giao dịch BÐS trên địa bàn thành phố cung cấp thông tin, dữ liệu về BÐS phát sinh giao dịch theo biểu mẫu quy định gửi Sở Xây dựng thành phố tổng hợp.

* Sở Xây dựng có kế hoạch gì để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định này, thưa ông?

- Theo Quyết định số 23/2023/QÐ-UBND của UBND thành phố, Sở Xây dựng bên cạnh thực hiện chức năng báo cáo theo nhiệm vụ chuyên ngành về quản lý nhà ở và thị trường BÐS còn tổng hợp các dữ liệu báo cáo của các sở, ngành hữu quan, UBND quận, huyện, chủ đầu tư dự án BÐS. Do đó, Sở Xây dựng đã giao phòng chuyên môn xây dựng văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 23/2023/QÐ-UBND để gửi đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Cần Thơ; UBND cấp huyện, các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP Cần Thơ; các chủ đầu tư dự án BÐS, các sàn giao dịch BÐS trên địa bàn thành phố để cùng phối hợp thực hiện hiệu quả. Ðặc biệt, nguồn cơ sở dữ liệu được các đơn vị cung cấp theo nội dung quy định sẽ được Sở Xây dựng tổng hợp, chuyển Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung TP Cần Thơ. Qua đó, chia sẻ, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Khi các đơn vị chia sẻ, cung cấp dữ liệu định kỳ, đầy đủ, kịp thời sẽ góp phần hỗ trợ cho quá trình vận hành, duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BÐS trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua đó tạo thuận lợi cho quá trình quản lý nhà nước đối với thị trường BÐS của thành phố và các sở, ngành liên quan. Người dân có thể tiếp cận thông tin về các dự án, tính minh bạch của sản phẩm và uy tín của chủ đầu tư. Ðối với các chủ đầu tư BÐS trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc đủ điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tránh trường hợp các chủ đầu tư kinh doanh nhà ở khi chưa đảm bảo các điều kiện huy động vốn, giao dịch, chuyển nhượng… theo quy định. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp BÐS có thể khai thác dữ liệu dùng chung về thị trường BÐS để nắm bắt thông tin thị trường, các dự án BÐS thành phố đang mời gọi đầu tư để có định hướng tiếp cận phù hợp.

* Xin cảm ơn ông!

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết