13/12/2008 - 09:03

Xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh về quản lý tổng hợp biển và hải đảo

Để thực hiện được những mục tiêu mà Chiến lược phát triển kinh tế biển đặt ra từ nay đến năm 2015, đòi hỏi Việt Nam phải có đội ngũ cán bộ quản lý về tổng hợp biển và hải đảo có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đó chính là mục đích của cuộc hội thảo “Xây dựng Chương trình bồi dưỡng kiến thức điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức, ngày 12-12, tại Hà Nội.

Chương trình này sẽ trang bị những kiến thức chung và một số kiến thức kỹ năng chuyên môn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu và thực thi nhiệm vụ quản lý tổng hợp về biển đảo có thể đảm đương được những công việc theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tế cho tầm nhìn trước mắt đến năm 2015; từng bước tăng cường năng lực, chất lượng nguồn nhân lực biển thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Công tác bồi dưỡng này, Tổng cục rất chú trọng để lực lượng này thực sự sớm đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến biển cũng như trong tổng thể nguồn nhân lực của đất nước.

Thạc sĩ Đặng Xuân Phương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng: Từ nay đến năm 2015, sẽ có khoảng 500-550 cán bộ, công chức, viên chức cần được trang bị kiến thức về nghiệp vụ quản lý tổng hợp về biển. Trước mắt, Tổng cục sẽ xác định các đối tượng cần tập trung bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho ngành, các yêu cầu về khối lượng, nội dung kiến thức cơ bản và thời gian bồi dưỡng.

PHƯƠNG ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết