17/09/2019 - 04:42

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân 

Theo đó, Luật quy định cơ bản xây dựng nền QP toàn dân bao gồm: Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc, kế hoạch phòng thủ đất nước; nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh; Xây dựng thực lực, tiềm lực QP; xây dựng lực lượng NTND vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; phát triển công nghiệp QP, an ninh, khoa học, công nghệ quân sự; huy động tiềm lực khoa học, công nghệ của Nhà nước và Nhân dân phục vụ QP; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ quân sự phù hợp để xây dựng đất nước.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Ảnh: PHẠM TRUNG

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Ảnh: PHẠM TRUNG

Bên cạnh đó, Luật còn quy định xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nhu cầu dự trữ quốc gia cho QP; chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm động viên QP; Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện, hợp thành phòng thủ đất nước; củng cố, tăng cường tiềm lực QP, an ninh ở các vùng chiến lược, trọng điểm, biển, đảo, khu vực biên giới, địa bàn xung yếu; xây dựng thế trận QP toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong phạm vi cả nước; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước; Đối ngoại QP;  Kết hợp QP với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với QP; kết hợp QP với an ninh, đối ngoại; Xây dựng và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng VTND, thân nhân của người phục vụ trong lực lượng VTND; Tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP; thực hiện giáo dục QP và an ninh.

Trong Luật QP còn có hẳn một chương quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về QP, thiết quân luật, giới nghiêm. Theo đó, thẩm quyền quyết định tình trạng chiến tranh được giao cho Quốc hội. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất. Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp về QP, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về QP trong cả nước hoặc ở từng địa phương theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Khi có quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp về QP thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Lệnh tổng động viên được ban bố công khai trên phạm vi cả nước; thực hiện toàn bộ kế hoạch động viên QP; hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước chuyển sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đáp ứng các nhu cầu QP trong tình trạng chiến tranh.

Lệnh động viên cục bộ được ban bố công khai ở một hoặc một số địa phương và được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thi hành kế hoạch động viên QP; hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương thuộc diện động viên được chuyển sang bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và nhu cầu QP.

Khi thực hiện lệnh động viên cục bộ, Bộ trưởng Bộ QP ra lệnh cho một số đơn vị Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu phù hợp, bổ sung vật chất hậu cần, kỹ thuật; bổ sung quân nhân dự bị cho một số đơn vị Quân đội nhân dân, mở rộng lực lượng Dân quân tự vệ ở địa phương nhận lệnh động viên cục bộ.

Khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật theo đề nghị của Chính phủ. Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện và UBND đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt có thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm theo quy định.

L.PHƯƠNG (lược trích)

Chia sẻ bài viết