27/07/2010 - 09:50

ĐỒNG CHÍ TÔ VĂN VỐN, THÀNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY VĨNH THẠNH:

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp- nông thôn

 

Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. So với đầu nhiệm kỳ, hiện nay, kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển rõ nét, kết cấu hạ tầng được xây dựng ngày càng hoàn thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố... Đánh giá về thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Tô Văn Vốn, Bí thư Huyện ủy, cho biết:

- Vượt qua những khó khăn do huyện mới chia tách, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá các mặt hàng nông sản bấp bênh... BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm qua đạt 14,49%; trong đó, khu vực I tăng bình quân 7,16%, khu vực II tăng 17,88%, khu vực III tăng 34,76%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và thương mại - dịch vụ (TM-DV). Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 ước đạt hơn 720 USD, tăng hơn đầu nhiệm kỳ 468 USD. Trong nhiệm kỳ, huyện đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi đạt hiệu quả. Đến nay, so với đầu nhiệm kỳ, diện tích lúa chất lượng cao trên địa bàn huyện đã tăng 4 lần, sản lượng thủy sản tăng gấp 2 lần, tổng đàn gia súc và gia cầm tăng 1,62 lần so với năm 2005. Trong nhiệm kỳ, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hơn 96,8 tỉ đồng xây dựng hàng trăm km đường giao thông nông thôn. Văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển, sự nghiệp giáo dục - y tế được quan tâm đầu tư. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, có 38/53 ấp không có người sinh con thứ 3, có 1 thị trấn và 46/53 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm, toàn huyện đã xây dựng, sửa chữa được 83 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách và xây dựng 688 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, cận nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 6,54% (đầu nhiệm kỳ 11,94%). Song song với lãnh đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, BCH Đảng bộ huyện luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, có 6/11 xã, 44/53 ấp, 25/25 giáo xứ đạt tiêu chuẩn “3 không”...

* Trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy đã lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp như thế nào, thưa đồng chí?

-Trong xây dựng hệ thống chính trị, BCH Đảng bộ huyện xác định, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chính vì thế, đầu năm 2006, Huyện ủy đã đề ra một số Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở”, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng ở các tổ chức cơ sở đảng”... Từ đó, chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của các chi bộ được nâng lên; đa số đảng viên đều phát huy tính tiền phong, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy cũng xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển đảng viên”, lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh công tác tạo nguồn, chăm bồi, kết nạp đảng viên, từ đó công tác này có chuyển biến tích cực, 5 năm qua, toàn Đảng bộ kết nạp trên 600 đảng viên mới. Nếu như đầu nhiệm kỳ, huyện còn 4/9 xã, thị trấn không đủ số lượng đảng viên để thành lập đảng bộ cơ sở; có 15/57 ấp không đủ đảng viên để thành lập chi bộ, trong đó có 7 ấp không có đảng viên, thì đến nay 100% ấp có chi bộ. Chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng các cấp từng bước được nâng lên. Qua phân loại hàng năm có 94,09% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 87,92% chi bộ trực thuộc đảng ủy và 92,76% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM. Đảng bộ huyện 5 năm liền đạt TSVM.

Cùng với xây dựng tổ chức đảng TSVM, Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, huyện đã cử 387 lượt cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn. Đến nay, có 67,6% cán bộ cơ sở đạt chuẩn về chính trị, 59,6 % cán bộ cơ sở đạt chuẩn chuyên môn; 44,27% cán bộ cấp huyện có trình độ đại học. Huyện ủy cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền và mặt trận, các đoàn thể. Bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, nhất là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Mặt trận, các đoàn thể cũng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị, từ đó đã tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh của huyện.

Song song đó, Huyện ủy luôn chú trọng lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu cao ý thức tu dưỡng đạo đức trong sáng, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong sử dụng ngân sách; luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, bước đầu có sức lan tỏa trong nhân dân...

* Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010 còn những mặt hạn chế gì, thưa đồng chí?

- Kiểm điểm lại công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua, Huyện ủy cũng nhận thấy còn một số hạn chế, như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc; thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp so với mức chung của thành phố; thu hút đầu tư phát triển trên lĩnh vực CN-TTCN còn khó khăn, chưa khai thác đúng tiềm năng phát triển của huyện. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển chưa đồng bộ giữa các vùng, các lĩnh vực, các xã - thị trấn; chỉ đạo điểm phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện ở xã Vĩnh Trinh chưa đạt hiệu quả cao để nhân rộng; kinh tế hợp tác còn đơn giản, chưa phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế. Kết cấu hạ tầng KT-XH chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Công tác phổ cập bậc PTTH đạt tỷ lệ thấp; tiến độ xây dựng trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu; hiệu quả giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội như: nước sạch, vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, đào tạo nghề... chưa cao.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm nhiệm vụ; công tác kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu nhưng chưa đúng trọng tâm chỉ đạo; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tuy đạt được kết quả bước đầu nhưng sức lan tỏa trong nhân dân còn hạn chế. Công tác quản lý điều hành của hệ thống chính quyền từng lúc, trên từng lĩnh vực thiếu nhạy bén, hiệu lực hiệu quả chưa cao.

* Thưa đồng chí, như vậy, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Huyện ủy xác định những nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá nào để đưa huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững?

- Hiện nay, đời sống kinh tế của nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, vì thế, trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới, Huyện ủy xác định trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, sẽ tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị theo hướng “sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển thủy sản, đẩy mạnh trồng màu và chăn nuôi gia súc gia cầm”.

Theo đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất đúng quy hoạch, phù hợp từng vùng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và đưa cơ giới hóa, hiện đại hóa vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản hàng hóa, nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác. Huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển các ngành nghề chế biến thủy sản, chế biến thức ăn gia súc, chế biến gạo, cơ khí chế tạo và sửa chữa máy móc... phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn; tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố sớm xây dựng cụm CN-TTCN trên địa bàn. Lãnh đạo phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ thi công khu trung tâm thương mại của huyện và các chợ trên địa bàn. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của huyện, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các cấp học, bậc học; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

BCH Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng TSVM gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc Đảng ủy và quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới. Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức chính quyền tinh gọn, phù hợp với yêu cầu chuyên môn; lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, cải cách hành chính và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

* Xin cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết