19/09/2018 - 15:08

Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII 

Là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng công an nhân dân luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Lực lượng công an nhân dân giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Nguồn: cand.com.vn

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII là bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên một tầm cao mới, phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an nhân dân. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của toàn lực lượng. Theo đó, các cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản được đề ra trong Nghị quyết đến từng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng.

Bằng những việc làm thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị và vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, chỉ sau một thời gian ngắn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kỷ luật, kỷ cương từng bước được siết chặt, sức chiến đấu được tăng cường, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng. Trong công tác, chiến đấu, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, trong đó có những tấm gương dũng cảm hy sinh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, thông qua việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng; chủ động phát hiện, kiên quyết xử lý nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật của Đảng, của ngành, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, đồng thời có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sĩ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, với tinh thần “tự soi, tự sửa”, nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, có thể thấy, hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm kỷ luật công tác, vi phạm pháp luật, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, sĩ quan cao cấp; có một số vụ, việc đặc biệt nghiêm trọng, như tiếp tay, bao che cho tội phạm, tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức và cá nhân... Những vụ, việc đó tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, làm tổn thương sâu sắc đến tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín, danh dự và truyền thống của lực lượng công an nhân dân. 

Tình hình nêu trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về nguyên nhân khách quan, trước hết phải kể đến sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và những tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội; cùng với đó, môi trường công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân rất đa dạng, phức tạp, chịu tác động, chi phối của nhiều yếu tố, trong đó có cả sự mua chuộc, lôi kéo của tội phạm. Ngoài ra, do đặc thù công tác, Công an nhân dân là lực lượng trực tiếp điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật nên cán bộ, chiến sĩ dễ nảy sinh tâm lý lợi dụng hoặc lạm quyền khi thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến vi phạm kỷ luật công tác, vi phạm pháp luật. Về nguyên nhân chủ quan, do bản thân một số cán bộ, chiến sĩ công an không chịu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; không chấp hành nghiêm quy định của Đảng, của ngành; lập trường tư tưởng không vững vàng, không đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn, thử thách, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, thực dụng, bị gục ngã trước những cám dỗ vật chất. Bên cạnh đó, do cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm còn lơi lỏng trong quản lý, kiểm tra, giám sát các mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ; việc quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất nên không phát huy được hiệu quả tích cực của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chưa chủ động phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, hoặc có trường hợp phát hiện được nhưng xử lý không nghiêm, không đúng với tính chất, mức độ sai phạm, vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị. Ở một số cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, chưa thực sự là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ noi theo; quá trình “tự soi, tự sửa” trong kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII chưa nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, chưa đánh giá đúng thực chất những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ nên không nhận diện được đầy đủ những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi... 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi, cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Những vấn đề mang tính toàn cầu, như khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, tranh chấp tài nguyên, biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo diễn ra ngày càng phức tạp; các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh “phi truyền thống” đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định và sự phát triển của mỗi quốc gia. Ở trong nước, các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, kích động các phần tử cơ hội, đối tượng bất mãn chính trị đưa ra những quan điểm sai trái, trong đó có quan điểm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, chiến sĩ công an, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi... làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trở nên phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải tăng cường sức chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, trên tinh thần tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, lực lượng công an nhân dân cần tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cùng với việc “tự soi, tự sửa”, góp phần tạo bước chuyển biến về chất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các đơn vị chức năng, cơ quan nghiên cứu trong Công an nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu, luận giải, làm rõ hơn những nguyên nhân khách quan và chủ quan của tình hình vi phạm kỷ luật công tác, vi phạm pháp luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng công an nhân dân để tham mưu, đề xuất biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi. Cùng với đó, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, như “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Đồng thời, đẩy mạnh quán triệt và thực hiện các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó chú trọng các giải pháp có tính mới, như đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ban hành cơ chế kiểm soát quyền lực để tránh lạm quyền; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; công khai kết quả xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với việc xử lý sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. 

Hai là, quán triệt, thực hiện nghiêm Công điện số 795/BCA-V11, ngày 06-4-2018, của Bộ trưởng Bộ Công an, về “Siết chặt, kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân”, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an cách mạng trong lòng nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ công an, nhất là trong thời điểm toàn lực lượng đang thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật công tác, vi phạm pháp luật, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hoặc có dấu hiệu bị mua chuộc, lôi kéo bởi các thế lực thù địch, phần tử xấu và các loại tội phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ nảy sinh sai phạm. Đối với các vụ, việc phức tạp mà dư luận, báo chí phản ánh, cơ quan thanh tra, kiểm tra phải chủ động nắm tình hình và có kế hoạch thanh tra, kiểm tra làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp giải quyết dứt điểm, không để tình trạng phức tạp, kéo dài. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong Công an nhân dân phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí ngoài Công an nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động của lực lượng công an nhân dân, nhất là về những khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự. 

Ba là, đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, gắn với việc hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của ngành và góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong Công an nhân dân; đề cao và phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm của bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở các cấp công an. Từng bước xây dựng các cơ quan quản lý cán bộ, cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân ngang tầm nhiệm vụ, thực sự công tâm, mẫu mực, trong đó đội ngũ cán bộ chuyên trách phải được đào tạo chính quy, bài bản, có trình độ, năng lực, có khả năng tham mưu đúng, trúng tất cả các khâu của quy trình công tác cán bộ - từ tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đề bạt, bổ nhiệm - và đáp ứng yêu cầu chủ động trong phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm của cán bộ, chiến sĩ. 

Bốn là, tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với cốt lõi là “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và đề xuất giải pháp vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin và nâng cao bản lĩnh chính trị, “sức đề kháng” cho cán bộ, chiến sĩ công an trước những tác động tiêu cực từ môi trường công tác, chiến đấu. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cương, phong cách ứng xử văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ công an. Chủ động, nhạy bén hơn nữa trong đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống hoạt động “diễn biến hòa bình” cũng như âm mưu, thủ đoạn nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng công an nhân dân của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, loại trừ những tác động làm phai nhạt lý tưởng cách mạng của cán bộ, chiến sĩ công an.

Năm là, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân phải tự giác, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Theo đó, cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tình hình, nguyên nhân của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong hệ thống chính trị để “tự soi, tự sửa”, tự khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Tích cực, tự giác, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị để luôn vững vàng trong mọi tình huống công tác, chiến đấu; luôn luôn ghi nhớ “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”(1). Để quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ công an đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự tự giác, tích cực của bản thân họ, cần có sự kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên của cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng bằng những hình thức, cơ chế cụ thể, nhất là cần biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện tốt để động viên, khích lệ và nhân rộng điển hình.

------------------------------------------------

(1) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73,
Hà Nội, ngày 15-1-2018

Theo Tạp chí Cộng sản

Chia sẻ bài viết