15/04/2021 - 20:57

Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì?

Hỏi: Vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì?

Ðáp: Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH), đại biểu HÐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm ÐBQH, đại biểu HÐND và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm ÐBQH, đại biểu HÐND.

Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

l Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

l Người ứng cử ÐBQH, ứng cử đại biểu HÐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

l Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.

Nguồn: Tài liệu Hỏi - Ðáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn)

 

Chia sẻ bài viết