01/04/2013 - 22:11

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bàn giao bản tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sáng 1-4, tại Hà Nội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã tiếp nhận bàn giao bản tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam.

Trân trọng trao bản tổng hợp hơn 8 triệu ý kiến của các tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống MTTQ góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ: Quán triệt Nghị quyết 38 của Quốc hội và Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, 3 tháng qua, MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức để nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực từ Trung ương đến cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Từ khi thống nhất nước nhà và trải qua 3 lần sửa đổi Hiến pháp, chưa có lần nào các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi, góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp nhiều như lần này. Có thể thấy, các tầng lớp nhân dân từ nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài rất tâm huyết, nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, trí tuệ để sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Qua đây, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước, đối với việc xây dựng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần vào đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn dân, trong hệ thống chính trị.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tới đây, MTTQ cùng các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện và có những hình thức phù hợp tiếp tục tổ chức để nhân dân đóng góp ý cho Dự thảo sửa đổi cho đến ngày 30-9-2013 nhằm tiếp thu thêm nhiều ý kiến, tâm huyết, với mong muốn Hiến pháp thực sự là của dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trân trọng cảm ơn MTTQ Việt Nam đã tập hợp được kết quả trí tuệ, tâm huyết, nguyện vọng của nhân dân và các tổ chức thành viên nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện Dự thảo để Hiến pháp năm 1992 sửa đổi thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn dân, phúc đáp được những yêu cầu phát triển, đổi mới đất nước. Tới đây, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức để nhân dân góp ý, kiến nghị vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho tới khi Quốc hội thông qua.

Đồng chí Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ chỉ đạo Ban biên tập nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ tất cả các ý kiến của nhân dân gửi đến để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Thanh Hòa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết