30/06/2011 - 17:13

Ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ Tài chính đã cụ thể hóa một số chính sách tài chính để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4-6-2010 của Chính phủ.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-8-2011, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nếu thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì tiền thuê đất được tính bằng đơn giá thuê đất (theo tỷ lệ %) thấp nhất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phù hợp với quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Đồng thời nhà đầu tư được hỗ trợ một lần ngay từ thời điểm hoàn thành xây dựng cơ bản.

Diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ là diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng đất để dùng vào dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Chương II Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ cũng được thực hiện kể từ ngày 1-8-2011.

HOÀNG LINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết