04/01/2018 - 14:46

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng là tài sản vô giá 

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới".

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài. Ảnh: QĐND

Đề tài do Viện Chiến lược quốc phòng chủ trì thực hiện, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, các tham luận đều đánh giá tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng bao gồm những vấn đề lý luận có tính hệ thống, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước, QĐND Việt Nam. Việc nghiên cứu "Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới" là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết cả về lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc nghiên cứu đề tài. Quá trình tổ chức nghiên cứu đề tài, nhiều đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm, năng lực và bề dày thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội tham gia. Các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, nghiêm túc, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, thực hiện đầy đủ các nội dung mục tiêu nghiên cứu theo đúng quy trình, nhiệm vụ mà đề tài xác định. Đề tài là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài là công trình khoa học cấp quốc gia có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, tiến độ thời gian góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân

Chia sẻ bài viết