07/04/2013 - 19:11

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ

Triển khai, thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm

Sau kiểm điểm theo NQTW4, việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho các tổ chức của Sở TN&MT TP Cần Thơ không còn xảy ra tình trạng trễ hẹn.

Sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4), Đảng ủy, Ban Giám đốc (BGĐ) Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Đến nay, những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và những hạn chế, khuyết điểm do Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy gợi ý kiểm điểm, Đảng ủy, BGĐ Sở đã triển khai khắc phục khá tốt và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Từ đầu năm 2013 đến nay, các cơ quan chuyên môn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TN&MT TP Cần Thơ rất nỗ lực trong thực hiện công tác cải cách hành chính, nên việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của Sở không còn tình trạng trễ hẹn như trước. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở TN&MT, khẳng định: “Việc giải quyết 100% hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức đúng hẹn là một trong những chuyển biến tích cực về thực hiện NQTW4 của Sở TN&MT”. Đồng chí Dương Tấn Hiển cho biết thêm, trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4, theo gợi ý của BTV Thành ủy, Đảng ủy, BGĐ Sở đã kiểm điểm về những hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Đảng ủy, BGĐ sở đã thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân chủ quan là do chưa chỉ đạo sâu sát, tăng cường kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai; một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn lòng vòng, chưa thực sự quan tâm đến thời hạn trả kết quả nên hồ sơ tồn đọng kéo dài. Ngay sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy, BGĐ sở đã bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tiếp tục đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Đảng ủy, BGĐ sở cũng đã có giải pháp nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các bộ phận trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Trong đó, quy định những bộ phận nào giải quyết hồ sơ trễ hẹn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở. Cuối năm 2012, sở không xét thi đua đối với 4 cán bộ lãnh đạo các bộ phận do có hồ sơ trễ hẹn.

Đi đôi với thực hiện các giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, BGĐ Sở TN&MT cũng quyết tâm thực hiện các giải pháp tiến hành nhắm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm khác theo gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy. Cụ thể, để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc quản lý tài nguyên, khoáng sản, Đảng ủy, BGĐ Sở đã chỉ đạo thuê tư vấn lập quy hoạch nước mặt; đang tổ chức đấu thầu để lựa chọn tư vấn lập quy hoạch nước ngầm và quy hoạch khoáng sản TP Cần Thơ đến năm 2020. Theo kế hoạch, cuối năm 2013, sở sẽ hoàn thành việc lập quy hoạch nước mặt, năm 2014 sẽ hoàn thành việc lập quy hoạch nước ngầm và khoáng sản, qua đó sẽ giúp thành phố đánh giá được hiện trạng tài nguyên khoáng sản, trữ lượng khai thác, khu vực cấm khai thác, khu vực được khai thác nhằm bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái. Về khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo gợi ý của BTV Thành ủy, đến nay, Đảng ủy, BGĐ Sở đã chỉ đạo thực hiện xong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua HĐND thành phố, Bộ TN&MT và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho thành phố phân khai các chỉ tiêu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các quận, huyện. Đối với hạn chế, khuyết điểm trong khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp và khu dân cư theo gợi ý của BTV Thành ủy, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy, BGĐ Sở đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường cho các cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, qua đó giúp các doanh nghiệp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tính từ sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, đến nay, cơ quan chuyên môn của Sở đã tổ chức hội đồng đến thẩm định tác động môi trường đối với dự án mới tại 19 cơ sở, tổ chức đoàn kiểm tra đề án bảo vệ môi trường tại 41 cơ sở, kiểm tra về quy định bảo vệ môi trường tại 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Bên cạnh đó, BGĐ Sở cũng đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường TP Cần Thơ, như: triển khai Kế hoạch đa dạng sinh học TP Cần Thơ giai đoạn 2010-2015 và định hướng năm 2020; xây dựng Chiến lược truyền thông môi trường TP Cần Thơ giai đoạn 2012-2020; Chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020; Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu TP Cần Thơ; xây dựng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm soát ô nhiễm các doanh nghiệp.

Song song với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực chuyên môn theo gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy, thời gian qua, Ban Giám đốc, Đảng ủy Sở TN&MT thành phố đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực xây dựng Đảng được nêu ra trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4. Theo đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Sở, một trong những hạn chế của Đảng ủy nêu ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 là Đảng ủy chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt tư tưởng chưa thường xuyên dẫn đến trong 5 năm qua Đảng bộ có 9 trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật và rút kinh nghiệm. Việc sắp xếp vị trí công tác của một số cán bộ chưa phù hợp với chuyên môn đào tạo, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trước đây chưa được quan tâm nên khi bổ nhiệm một số CB chưa đạt chuẩn về trình độ chính trị. Một số đồng chí lãnh đạo Sở đi cơ sở còn ít; phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo Sở chưa cụ thể, rõ ràng… Ngay sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy, BGĐ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức như tổ chức các lớp quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 19 điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đảng ủy, BGĐ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với thực tế của đơn vị; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực công tác. Đảng ủy cũng đã xây dựng Đề án sắp xếp lại một số phòng ban như: sáp nhập 3 phòng (Phòng Quy hoạch Kế hoạch, Định giá đất, Quản lý đất đai) thành 2 phòng gồm Phòng Quản lý Đất đai và Phòng Tài chính Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả trong giải quyết các công việc chuyên môn, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau giữa các phòng. Đảng ủy, BGĐ sở cũng đã xây dựng Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ. Theo đó, trong quý II năm 2013, sở sẽ tiến hành luân chuyển công tác đối với 4 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Việc nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được Đảng ủy sở quan tâm. Tính từ sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy sở đã cử 4 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 1 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Theo kế hoạch, năm 2013, Đảng ủy sở tiếp tục cử 12 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy, BGĐ sở cũng chỉ đạo cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên đi cơ sở để kịp thời đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Nhờ vậy, lĩnh vực TN&MT ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đã đạt 95% tổng diện tích đất toàn thành phố (tăng hơn 9% trước đợt kiểm điểm theo NQTW4)…

Có thể nói, sau 5 tháng tiến hành kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy, BGĐ Sở TN&MT TP Cần Thơ đã triển khai khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm và đã đạt được nhiều kết quả trong công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, từ đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực thuộc Sơ quản lý.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết