07/10/2010 - 10:32

THÀNH ỦY CẦN THƠ CHỈ ĐẠO:

Triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015

(CT) - Thành ủy Cần Thơ vừa có Chỉ thị số 01-CT/TU về việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và hội viên các đoàn thể, nhân dân nhận thức đúng mức về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ qua; dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới; quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; tạo nên sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; nâng cao lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành tiến hành ngay việc điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ do ĐH đại biểu Đảng bộ lần thứ XII đề ra và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện...; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND), Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố có trách nhiệm lãnh đạo HĐND, UBND thành phố thể chế hóa về mặt Nhà nước các chủ trương, nhiệm vụ do ĐH thông qua và tổ chức điều hành thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy đề ra kế hoạch tổ chức triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Trường Chính trị thành phố có kế hoạch bổ sung các chương trình bồi dưỡng, đào tạo; biên soạn giáo trình, giáo án cho phù hợp với tinh thần Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Các cơ quan báo, đài căn cứ kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành mở các trang, chuyên mục tuyên truyền đưa Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 vào cuộc sống bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với những đối tượng khác nhau. Các cấp ủy đảng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH tại địa phương, đơn vị mình...

S.K

Chia sẻ bài viết