23/01/2013 - 21:43

Tổng kết Chỉ thị 18 của Chính phủ về tăng cường công tác dân vận

(CT)- Ngày 23-1-2013, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận (gọi tắt là Chỉ thị 18). Tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ có đồng chí Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận, huyện.

Qua 12 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 18, công tác dân vận của cả nước đã đạt được nhiều kết quả trong nhận thức và hành động; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác dân vận. Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng làm công tác vận động quần chúng kết hợp với chính quyền có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng. Đồng thời, thể hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức đối với người lao động và nhân dân được nâng lên; quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử với nhân dân có cải thiện;… Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 18 vẫn còn những hạn chế, như: Nhận thức và trách nhiệm về công tác dân vận của không ít tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chính quyền còn hạn chế; việc thực hiện công tác dân vận ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa đồng bộ, chưa thường xuyên, sâu sát, chỉ đạo còn lúng túng. Dân chủ trong cơ quan ở nhiều nơi còn hạn chế, chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ của cán bộ, công chức; nội bộ có nơi còn mất đoàn kết; mức độ tham gia, đóng góp ý kiến cũng như việc tiếp thu các ý kiến của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong việc ban hành các chủ trương, chính sách ở mức độ hẹp, chưa trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số nơi còn chậm…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tham gia thảo luận về những kinh nghiệm, kết quả, công tác phối hợp, các mô hình, điển hình trong công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 18; sự phối hợp giữa các cơ quan chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận; chuyển biến về nhận thức, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; cán bộ, công chức tăng cường đi cơ sở, bám thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền giải thích chính sách pháp luật của Nhà nước… Các đại biểu xác định nhiệm vụ thời gian tới là tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, huy động cả hệ thống chính trị cùng nhân dân tham gia thực hiện công tác dân vận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu nước. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách; đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; cụ thể hóa nội dung công tác dân vận của chính quyền trong nội quy, quy chế làm việc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở...

THANH THY

Chia sẻ bài viết