05/06/2011 - 08:19

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

(CT)- Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có Kế hoạch số 05-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo kế hoạch, cấp thành phố sẽ tổ chức 3 cuộc hội nghị triển khai, học tập nghị quyết, gồm: Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố; hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên báo, đài; cán bộ chủ chốt Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật, các hội chuyên ngành và văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố; hội nghị cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, các trí thức tiêu biểu của thành phố. Đối với cấp quận, huyện và tương đương sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Thời gian tổ chức phải hoàn thành trước 30-7-2011. Ở cấp cơ sở sẽ tổ chức hội nghị các chi bộ, đảng bộ, thời gian tổ chức hoàn thành trước 30-8-2011. Riêng Đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an thành phố sẽ tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XI của Đảng theo kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Công an Trung ương, thời gian hoàn thành trước ngày 30-8-2011. Đảng đoàn UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội dựa trên các văn kiện Đại hội XI và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tổ chức học tập, phổ biến đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp; đồng thời mở các lớp phổ biến sâu cho cán bộ hưu trí. Đảng đoàn UBMTTQ thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng cho các chức sắc tôn giáo với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tôn giáo. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào tài liệu Hỏi - Đáp về các văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đẩy mạnh việc học tập, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư và các hoạt động tập thể tại địa phương, thời gian hoàn thành trước ngày 30-9-2011.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết phải thực hiện trên tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức. Chương trình hành động của đảng bộ địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng phải gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, Nghị quyết của Đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện Kết luận số 02 KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Chú ý gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện với việc phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

S.K

Chia sẻ bài viết