14/04/2021 - 21:38

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

- Cấp huyện: Ðầu nhiệm kỳ, HÐND các quận, huyện trong thành phố có tổng số 313 đại biểu; trong đó, có 89 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 28,43%; 16 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 5,11%; 4 đại biểu dân tộc ít người, chiếm tỷ lệ 1,28%. Qua quá trình hoạt động, đến nay, số lượng đại biểu HÐND cấp huyện còn 291 đại biểu (cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HÐND 14 đại biểu, 3 đại biểu từ trần, miễn nhiệm 5 đại biểu). Số lượng đại biểu HÐND các quận, huyện hoạt động chuyên trách là 16 đại biểu, gồm 14 phó chủ tịch và 2 ủy viên thường trực HÐND cấp huyện.

- Cấp xã: Ðầu nhiệm kỳ, HÐND các xã, phường, thị trấn trong thành phố có tổng số 2.975 đại biểu; trong đó, có 707 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 23,76%; 178 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 5,98%; 61 đại biểu dân tộc ít người, chiếm tỷ lệ 2,05%. Qua quá trình hoạt động, đến nay, số lượng đại biểu HÐND cấp xã còn 2.607 đại biểu (trong đó, bãi nhiệm 15 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ đại biểu HÐND 283 đại biểu, 37 đại biểu từ trần).

Số lượng đại biểu HÐND cấp xã hoạt động chuyên trách là 86 đại biểu, bao gồm 19 chủ tịch và 67 phó chủ tịch HÐND xã, phường, thị trấn.

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết