01/08/2015 - 13:42

Đồng chí Trần Việt Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở

Trong thực tiễn hoạt động của Đảng ta, công tác chính trị - tư tưởng đã góp phần định hướng nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Xác định tầm quan trọng của công tác này, nhiều cấp ủy đảng trong TP Cần Thơ đã quan tâm đổi mới, đẩy mạnh công tác chính trị - tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành hành động cách mạng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương… Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2015), đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho biết:

- Tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ "Trong khó khăn phải giữ vững niềm tin. Công tác Tuyên giáo phải tạo ra niềm tin, giữ vững, củng cố, tăng cường niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào Nhân dân, vào khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng; phải tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, trong Nhà nước, trong Nhân dân". Thực tiễn 85 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Ở mỗi giai đoạn cách mạng của Đảng (trong kháng chiến hay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc) chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, cho cấp ủy các cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học giáo dục của công tác Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt. Trong tình hình mới hiện nay, công tác Tuyên giáo của Đảng có nhiều thuận lợi nhưng cũng đương đầu với không ít khó khăn, thử thách; do đó, công tác Tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng cần được tiếp tục khẳng định có vai trò đi đầu trong việc xây dựng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn xã hội, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

* Thưa đồng chí, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tuyên giáo toàn quốc, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác Tuyên giáo, nhất là trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)... Vậy ngành Tuyên giáo thành phố Cần Thơ đã nỗ lực thực hiện yêu cầu này như thế nào?

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo cả nước và thành phố, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tích cực tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi nhịp độ tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện ba đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy vai trò tích cực của các lực lượng làm công tác tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, thông tin cổ động và các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Tuyên giáo các cấp đã triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về các nhiệm vụ trên. Cụ thể, các lực lượng làm công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp giữa nội dung, hình thức và đối tượng để các hoạt động tuyên truyền ngày càng sinh động, sát với thực tiễn đời sống, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, các công tác phối hợp được duy trì chặt chẽ, nhất là trong việc cung cấp và định hướng thông tin; từ đó, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động nguồn sức mạnh to lớn trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Nổi bật và hiệu quả nhất là công tác tuyên truyền thông qua việc phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các lĩnh vực của đời sống xã hội như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hoạt động bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội… Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", toàn thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 449 tập thể, 2.023 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác (Ban Tuyên giáo các cấp đóng vai trò chủ công tham mưu cấp ủy thực hiện). Mỗi tấm gương là một mô hình, một cách tuyên truyền sống động, thiết thực để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả nước, thành phố trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, trao Giấy khen cho đơn vị quận Ninh Kiều và Công an thành phố đạt giải nhì hội thi tiểu phẩm tuyên dương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Ảnh: NGỌC QUYÊN

* Thưa đồng chí, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của thành phố hiện nay có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Còn những mặt hạn chế, yếu kém gì cần quan tâm?

- Nhìn chung, sau đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cấp cơ sở và cấp quận, huyện cơ bản ổn định, không thay đổi nhiều. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp luôn có sự vững vàng về lập trường tư tưởng, trong sạch về đạo đức lối sống; trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ của ngành. Hiện nay, đa số cán bộ chủ chốt làm công tác tuyên giáo các cấp là những cán bộ đã kinh qua công tác Tuyên giáo nhiều năm, được đào tạo cơ bản về trình độ lý luận chính trị, thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn; đồng thời với những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác, tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với nghề... lực lượng cán bộ làm công tác Tuyên giáo luôn luôn xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy đảng các cấp và sự tin yêu của Nhân dân.

Song, trong tình hình hiện nay, trước những yêu cầu mới đã đặt ra cho ngành Tuyên giáo những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cả nước và thành phố phải tiếp tục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có trình độ chuyên môn giỏi, nói được, viết được, thuyết phục được... Thực tế hiện nay, xét về trình độ chuyên môn, phần lớn đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn của ngành Tuyên giáo hay Xây dựng Đảng nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Mặt khác, xét về năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa nắm hết yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo; khả năng tổng hợp, dự báo, nắm bắt, phát hiện và tham mưu giải quyết vấn đề thiếu nhanh nhạy, chưa sâu sát; chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Tuyên giáo cơ sở còn thấp, chưa tạo được động lực để cán bộ an tâm thực hiện nhiệm vụ...

* Theo đồng chí, ngành Tuyên giáo cần làm gì để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời gian tới?

- Để công tác tuyên giáo thật sự chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ xác định một số giải pháp cần thực hiện như sau:

Thứ nhất, bám sát nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo, cấp ủy địa phương, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền sâu, rộng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, chú trọng việc làm theo thông qua những tấm gương điển hình, mô hình thiết thực; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ xây và chống, biểu dương và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Tuyên giáo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở.

Thứ ba, kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp. Theo đó, cán bộ làm công tác Tuyên giáo phải thật sự vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, sắc sảo về chuyên môn, sâu sát thực tiễn. Đồng thời, quan tâm tổ chức thường xuyên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác tuyên giáo, giúp nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho Đảng; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề tư tưởng chính trị.

Thứ tư, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ Tuyên giáo thật sự là chiến sĩ xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Phấn đấu hướng đến mục tiêu, mỗi cán bộ Tuyên giáo là tấm gương tuyên truyền sống động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có kỹ năng nói đúng, nói hay, viết thạo; am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm; rèn luyện nhân cách, tinh thần phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân và tinh thần tự học, tự rèn; thường xuyên bổ sung tri thức và năng lực công tác; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết