17/12/2018 - 14:49

Tiền Giang tiến hành hợp nhất ba văn phòng cấp tỉnh

Tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang để ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Dự kiến, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/2019.

Theo ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, căn cứ pháp lý hợp nhất ba văn phòng để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang dựa trên Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà Tiền Giang là một trong những địa phương được chọn.

Mặt khác, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có Tờ trình số 335/TTr-UBND ngày 3/12/2018, được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX tại kỳ họp thứ 7 từ ngày 4/7/12 thông qua.

Sự hợp nhất trên nhằm cụ thể hóa việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang gồm Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, 9 phòng, 1 ban và 3 trung tâm. Biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-VP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang được xác định theo vị trí việc làm nhưng không vượt quá số lượng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo lộ trình đã được xác định, tháng 11/2018, Tiền Giang xây dựng, hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan về việc hợp nhất trên, trong tháng 12/2018 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết. Ngày 1/1/2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đi vào hoạt động; tháng 11-12/2019 sẽ tổng kết, đánh giá hoạt động của Văn phòng.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết