23/07/2017 - 16:37

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường An Cư, quận Ninh Kiều:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4) ban hành đúng thời điểm, sát tình hình. Nghị quyết như “một luồng gió mới”, tạo động lực, quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, trong nghị quyết này, Trung ương đã chỉ đúng, “gọi tên” 27 biểu hiện suy thoái; từ đó, giúp cán bộ, đảng viên tự soi rọi mình và đề ra biện pháp khắc phục, đề phòng.  

Để thực hiện có hiệu quả NQTW4 khóa XII, theo tôi, việc đầu tiên, quan trọng là trên cơ sở các nhóm giải pháp của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình kế hoạch hoặc đăng ký nội dung thực hiện cụ thể; gắn kết chặt chẽ với vai trò, vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ được giao. Song song đó, các cấp cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú; đưa việc quán triệt, tuyên truyền, học tập nghị quyết trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là học tập, nêu cao đức tính trung thực. Bởi chỉ có trung thực với Đảng, với dân, với tập thể, với chính mình mới có thể nhận ra và dám đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực, sai trái của cá nhân, của tập thể và của đồng chí.

Trong tổ chức thực hiện NQTW4 cần gắn liền với việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên nhắc nhở, góp ý lẫn nhau trên tinh thần xây dựng, đoàn kết. Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng; có biện pháp ngăn ngừa và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết