15/11/2012 - 21:45

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013

Sáng 15-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, thông qua: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2013, Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013. Theo đó: Tổng số thu cân đối ngân sách Trung ương là 519.836 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 296.164 tỉ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách Trung ương là 681.836 tỉ đồng, bao gồm cả 193.595 tỉ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết nêu rõ giao Chính phủ triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, ngành, các cơ quan ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định.Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật...

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 đã được đa số các đại biểu biểu quyết thông qua. Nghị quyết nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Quốc hội xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; Giám sát chuyên đề việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; các báo cáo công tác của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; Giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012.

Thời gian còn lại của buổi làm việc sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết