08/10/2020 - 10:52

Thông báo
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” năm 2021

Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
thành phố Cần Thơ lần thứ Ba - năm 2021

(Kèm theo Công văn số 2745/SVHTTDL-TCPC ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ) 

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ lần thứ Ba – năm 2021 đã tổ chức họp bình xét các hồ sơ đề nghị vào ngày 29-9-2020, kết quả như sau:
1. Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, gồm:

2. Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”, gồm:

3. Không có trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”.
Thời gian tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị
: từ ngày 01/10 đến hết ngày 21/10/2020.
Nơi tiếp nhận thông tin: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: số 01 đường Ngô Văn Sở, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hộp thư điện tử: ptccb_sovhttdl@cantho.gov.vn./.  

 

 

Chia sẻ bài viết