08/11/2011 - 08:33

KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thảo luận thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

* Cần gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

Sáng 7-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế (KKT), làng nghề.

Báo cáo giám sát do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phan Xuân Dũng trình bày nêu rõ: Sau gần 10 năm thực hiện chính sách về việc xây dựng các KKT tại Việt Nam cho thấy, đây là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương. Hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường có liên quan đến KKT đã được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cần thiết cho việc quản lý và BVMT tại các KKT (Chính phủ và các cơ quan của Chính phủ đã ban hành 57 văn bản liên quan trực tiếp đến KKT và BVMT KKT). Hệ thống tổ chức quản lý môi trường ở Trung ương và địa phương đã từng bước được kiện toàn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác BVMT tại các KKT. Nhận thức về BVMT của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đã từng bước được nâng lên. Công tác XHH về BVMT bước đầu được hình thành. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác BVMT tại các KKT còn bất cập, chưa thực sự thường xuyên; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý địa phương với BQL KKT có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ...

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cơ bản tán thành với những nhận định, đánh giá đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo giám sát đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác BVMT trong các KKT và làng nghề thực sự đi vào cuộc sống. Đa số các đại biểu kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT năm 2005, trong đó có những quy định cụ thể về KKT và làng nghề; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phí và lệ phí bổ sung về một số quy định liên quan đến BVMT; ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng có chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật BVMT đủ mạnh và khả thi; nghiên cứu để tiến tới xây dựng văn bản quy phạm pháp luật riêng và phù hợp với khu kinh tế và làng nghề. Các đại biểu đề nghị nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với các luật đã được ban hành; tăng cường giám sát việc phân bổ, quản lý, sử dụng chi cho sự nghiệp BVMT tại các bộ, ngành, địa phương; tăng đầu tư từ nhiều nguồn cho công tác BVMT bằng nhiều chính sách phù hợp. Trước mắt ngay tại kỳ họp này, đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết về giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề”.

Chiều 7-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thảo luận “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề”.

Các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban TVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế (KKT), làng nghề. Các đại biểu nhất trí cho rằng, nội dung giám sát chuyên đề về môi trường các KKT, làng nghề là việc làm thiết thực của Quốc hội trong bối cảnh tình hình môi trường nói chung và môi trường tại các KKT, làng nghề nói riêng đang ở tình trạng đáng quan ngại.

Theo đánh giá của các đại biểu Quốc hội, các làng nghề tại nước ta đã có những thay đổi và phát triển cùng sự thay đổi của tình hình xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh việc góp phần giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, các KKT và làng nghề đã và đang bộc lộ hạn chế, yếu kém, trong đó có vấn đề gây ô nhiễm môi trường.

Một số đại biểu kiến nghị tăng thêm nguồn ngân sách dành cho công tác đảm bảo môi trường tại các KKT, làng nghề; đưa lĩnh vực môi trường KKT, làng nghề vào Chương trình mục tiêu Quốc gia, đồng thời yêu cầu Chính phủ báo cáo cụ thể về tình hình triển khai và hiệu quả của việc sử dụng nguồn quỹ môi trường. Đại đa số các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội ban hành một Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề, trong đó nêu rõ các đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các KKT và làng nghề trong phạm vi cả nước.

Ngày 8-11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

THANH HÒA- XK (TTXVN)

Chia sẻ bài viết