16/07/2008 - 09:15

Thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức LHQ giai đoạn 2006-2010

(TTXVN)- Ngày 15-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 916/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2006-2010.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2006-2010. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm rà soát các phương thức thực hiện Kế hoạch chung, phân công trách nhiệm quản lý từng lĩnh vực tương ứng cũng như xác lập các biện pháp khuyến khích, nhân rộng các mô hình, cách tiếp cận thành công và các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Kế hoạch chung. Xác định những điều chỉnh cần thiết và nhu cầu về nguồn lực để thực hiện Kế hoạch chung cho những năm tiếp theo; đồng thời tiến hành kiểm điểm hàng năm và giữa kỳ, giám sát tiến độ thực hiện và tổ chức đánh giá Kế hoạch chung cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Ban Chỉ đạo phải thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên thường trú các tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam làm Đồng Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng đại diện của một số tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng/lần và quyết định các vấn đề trên cơ sở đồng thuận. Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau, hai Đồng Trưởng ban trao đổi để thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam thực hiện nhiệm vụ thư ký cho Ban Chỉ đạo.

Chia sẻ bài viết