14/10/2012 - 16:59

Các cấp ủy Đảng huyện Thới Lai

Tập trung phân tích, làm rõ khuyết điểm để khắc phục

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4.

Thẳng thắn phân tích chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm và đề xuất biện pháp khắc phục là điểm nổi bật trong hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) của tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai vừa qua. Hiện nay, BTV Huyện ủy Thới Lai đang chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tiến hành đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 một cách nghiêm túc.

Thường trực Huyện ủy Thới Lai vừa tổ chức xong hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy theo NQTW4. Theo nhận xét, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy dự hội nghị kiểm điểm của tập thể và cá nhân BTV Huyện ủy Thới Lai, các hội nghị kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc, đạt yêu cầu. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cầu thị, tập thể BTV và cá nhân các ủy viên BTV Huyện ủy đã thẳng thắn đánh giá những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới.

Theo đánh giá của tập thể BTV Huyện ủy Thới Lai, ưu điểm nổi bật của tập thể BTV Huyện ủy Thới Lai là đã lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Từ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,6%, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 21 triệu đồng/ năm (tăng hơn năm 2009 là 9 triệu đồng). Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu lực hiệu quả trong hoạt động. Tập thể BTV Huyện ủy luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, đoàn kết, hết lòng vì nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từng cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy chưa có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, sa sút ý chí chiến đấu, quan liêu, tham nhũng…

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, tại hội nghị, tập thể BTV Huyện ủy Thới Lai cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy đối với cấp dưới đôi lúc thiếu sâu sát, chưa kịp thời nên một số cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, dẫn đến người dân khiếu nại, tố cáo; một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu am hiểu pháp luật đã dẫn đến vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm nguyên tắc tài chính và thực thi công vụ… phải xử lý kỷ luật; một số cán bộ cơ sở có biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân, chưa xây dựng kế hoạch và giải pháp giảm nghèo cụ thể; một số cấp ủy chưa thống nhất cao trong quan điểm lãnh đạo, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ… BTV Huyện ủy Thới Lai cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế là việc lãnh đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có nhiều cố gắng, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy định, trong đó nhiều cấp ủy viên cơ sở chưa tốt nghiệp THPT; công tác quy hoạch cán bộ có lúc còn mang tính chủ quan; việc bố trí cán bộ một số trường hợp chưa đúng ngành đào tạo, chưa ngang tầm nhiệm vụ; công tác luân chuyển cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; xử lý cán bộ vi phạm còn nể nang….

Đối với cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy, tại hội nghị kiểm điểm các ủy viên BTV Huyện ủy cũng đã nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm nhằm giúp từng ủy viên thấy rõ để sửa chữa. Đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai, cho biết: Nhìn chung, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá thời gian qua, các ủy viên BTV Huyện ủy thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu cao ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; đề cao tính tổ chức kỷ luật; tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng phát huy dân chủ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm như: Việc phát huy quyền hạn, trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của một số đồng chí trong BTV Huyện ủy chưa tốt dẫn đến một số sơ suất, chủ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; một số đồng chí chưa phát huy tốt vai trò chỉ đạo toàn diện cơ sở, lĩnh vực của khối, ngành do mình phụ trách dẫn đến hạn chế trong công tác cải cách hành chính, lấn chiếm hành lang và lộ giới, xây dựng trái phép, tệ nạn xã hội chưa đẩy lùi, một vài nơi thu phí và vận động quỹ không đúng quy định,…

Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân ủy viên BTV Huyện ủy, tại hội nghị kiểm điểm đã được các ủy viên thẳng thắn góp ý, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế khuyết điểm có phần chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan chiếm phần chi phối. Trên cơ sở đó, BTV Huyện ủy đã đề ra biện pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các cấp ủy; phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể đối với tổ chức đảng và đảng viên. BTV Huyện ủy cũng đã thống nhất các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề và đề án của Huyện ủy về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cán bộ; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; mạnh dạn loại khỏi quy hoạch những cán bộ hoàn thành nhiệm vụ không cao, có biểu hiện tự mãn. Lấy kết quả chỉ đạo cơ sở để đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được phân công chỉ đạo cơ sở và địa bàn ấp; đồng thời xây dựng quy chế đánh giá kết quả chỉ đạo toàn diện đối với các đồng chí ủy viên BTV được phân công chỉ đạo cơ sở, khối, ngành mình phụ trách, định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm trước tập thể, đảng bộ và nhân dân những việc làm sai và lãnh đạo làm sai của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, khối, ngành, địa phương do mình phụ trách…

Phát huy tinh thần thẳng thắn kiểm điểm của tập thể BTV Huyện ủy, hiện nay, theo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy đang tổ chức lấy ý kiến của các tập thể và cá nhân đóng góp cho BTV cấp ủy (nơi chưa có BTV thì đóng góp cho Ban Chấp hành); đồng thời chuẩn bị kỹ bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân theo quy định. Trên tinh thần đó, các cấp ủy đảng cũng đã thẳng thắn, mạnh dạn nêu ra những khuyết điểm để tới đây khi kiểm điểm sẽ tiến hành phân tích. Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thắng, nói: "Hạn chế của BTV Đảng ủy xã hiện nay là lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa đạt kết quả như mong muốn, kinh tế - xã hội phát triển thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Một số cán bộ hoàn thành nhiệm vụ chưa cao; đội ngũ cán bộ ấp trình độ học vấn thấp; vận động tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức đoàn, hội chưa đạt tỷ lệ quy định… Những hạn chế này tới đây khi kiểm điểm chúng tôi sẽ phân tích làm rõ trách nhiệm để khắc phục kịp thời". Theo đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, hiện nay, một số cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy thực hiện quy chế làm việc, dân chủ trong nội bộ chưa tốt; một số cấp ủy đoàn kết nội bộ chưa cao; một số đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện… Do vậy, tới đây, Thường trực Huyện ủy sẽ gợi ý một số vấn đề để các cấp ủy phân tích, làm rõ.

Theo kế hoạch, giữa tháng 11-2012, các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy sẽ hoàn thành việc kiểm điểm, giữa tháng 12-2012 các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành việc kiểm điểm theo NQTW4.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết