16/06/2013 - 20:09

Các cấp ủy Đảng Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ

Tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ họp báo đánh giá kết quả tuần qua và đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.

Theo kế hoạch, cuối tháng 6 năm 2013, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ sẽ tổ chức các đoàn giám sát kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4). Công tác “hậu kiểm” này nhằm tiếp tục chấn chỉnh, giúp các đơn vị khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đồng chí Lê Việt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng, sau đợt kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Khối tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được phân tích làm rõ. Qua đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Một trong những hạn chế, khuyết điểm mà BTV Đảng ủy Khối tập trung khắc phục là việc triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên chưa đạt theo yêu cầu; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên chưa thật sát, từ đó hiệu quả chưa cao. Sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy Khối đã thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối thực hiện cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, có biện pháp tích cực trong quản lý cán bộ, đảng viên. BTV Đảng ủy Khối chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác chính trị tư tưởng, quyết tâm cải tiến, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng sao cho sinh động, thu hút người nghe, đảm bảo việc quán triệt các nghị quyết đạt chất lượng. Qua đó, Đảng ủy Khối đã triển khai và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị tư tưởng có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đạt từ 98% trở lên.

Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy Khối cũng tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với nội dung này, BTV cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm là chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, nên việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ vẫn còn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Theo đồng chí Trần Văn Vụ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy, Sở Nội vụ, các ngành chức năng để quy hoạch, đào tạo cán bộ theo phân cấp của Thành ủy. Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị giai đoạn 2012-2015, kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2012-2015. Đảng ủy Khối đã chỉ định bổ sung 27 cấp ủy cơ sở; phối hợp các cơ quan thẩm định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 8 cán bộ trưởng, phó phòng, sở, ban, ngành thành phố; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy chọn và cử 67 đảng viên tham gia học cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Đồng thời, Đảng ủy Khối cũng phối hợp các ngành tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 281 đảng viên dự bị; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 230 học viên đối tượng 4 và 5; 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 833 quần chúng ưu tú. Song song đó, BTV Đảng ủy Khối cũng tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đặc biệt chú ý đến các chi, đảng bộ mất đoàn kết nhiều năm liền không đạt trong sạch vững mạnh. Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn đảng bộ. Xem việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí xét phân loại chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Khối năm 2012. Qua đó, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2012 đi vào thực chất hơn. Năm 2012, Đảng bộ Khối có 22,06% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu (năm 2011 đạt 25,33%), có 77,27% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (năm 2011 đạt 81,52%).

Việc khắc phục những hạn chế về thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyền và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng được BTV Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo, tạo được sự chuyển biến. Tại hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng ủy Khối nhìn nhận hạn chế trong lãnh đạo, điều hành từng lúc chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm, năng lực của từng thành viên; trình độ, năng lực và kinh nghiệm về công tác đảng của một số đồng chí còn mặt hạn chế. BTV Đảng ủy Khối đi công tác cơ sở còn ít, từ đó nắm tình hình không kịp thời, có từng lúc chưa sát cơ sở, chưa bao quát hết các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, còn một số đơn vị yếu kém chậm được chấn chỉnh, khắc phục... Khắc phục hạn chế trên, Đảng ủy Khối đã đổi mới phong cách và lề lối làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy Khối; đồng thời chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của từng thành viên BTV; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng chủ động, cộng đồng trách nhiệm với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy Khối tăng cường và thực hiện tốt chế độ đi cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, mạnh dạn phê phán, đấu tranh với mọi tiêu cực, sai trái nhằm hạn chế cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật.

Theo đồng chí Lê Việt Triều, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng, tuy bước đầu đã tạo được sự chuyển biến nhưng ở Đảng bộ vẫn còn những hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò báo cáo viên trong tự nghiên cứu nội dung, đổi mới phương pháp truyền đạt sinh động, đảm bảo việc quán triệt các nghị quyết đạt yêu cầu số lượng và chất lượng. Đảng ủy Khối tập trung công tác hướng về cơ sở, sâu sát hơn với cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; tăng cường giám sát, kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 của cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc. BTV Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, từng bước nâng cao năng lực thực tiễn của từng thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển và vị trí của Đảng bộ Khối.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết