14/09/2014 - 15:57

CHI BỘ QUẬN ĐOÀN CÁI RĂNG

Tập trung khắc phục hạn chế, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng vững mạnh

Đầu năm 2014, Ban Thường vụ Quận ủy Cái Răng đã ban hành thông báo công nhận tập thể Chi bộ Quận đoàn Cái Răng đã khắc phục được 6/6 hạn chế, khuyết điểm và không phát sinh vấn đề mới sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4). Đây là tín hiệu vui để Chi bộ Quận đoàn Cái Răng không ngừng phấn đấu, phát huy những thành tích đạt được, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ Quận đoàn Cái Răng, cho biết: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, tập thể, cá nhân trong cơ quan nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; từ đó tư tưởng, ý thức và tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt. Các phong trào Đoàn ngày càng phong phú, phần nào đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên”.

Sau kiểm điểm, chi bộ Quận đoàn Cái Răng đã lãnh đạo các cá nhân khắc phục hạn chế là tập trung dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng chuyên sâu các nghị quyết hoặc đề xuất các giải pháp, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác. Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo hệ thống đoàn các cấp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền với hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự; Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến của cán bộ Đoàn, hội viên, đoàn viên thanh niên trong quận được 30 cuộc với 150 ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi). Để nâng cao công tác tuyên truyền, chi bộ chỉ đạo hàng tháng Quận đoàn phát hành tờ tin tuyên giáo của Quận đoàn và bản tin Tuổi trẻ Tây Đô đến các chi đoàn khu vực; tăng cường tuyên truyền giáo dục ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm... qua đó cụ thể hóa bằng những phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đây là những điểm nổi bật mà các năm trước chưa thực hiện.

 Quận đoàn Cái Răng ra mắt mô hình panô tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: CTV

Một trong những hạn chế mà chi bộ Quận đoàn Cái Răng nhìn nhận là trình độ hiện nay của cán bộ chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; việc phân công cán bộ đôi lúc còn mang tính sự vụ, sự việc, ít quan tâm đến kế hoạch lâu dài và chưa giám sát, kiểm tra thường xuyên. Theo đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ Quận đoàn Cái Răng, sau kiểm điểm, chi bộ đã tạo điều kiện và khuyến khích đảng viên học tập nâng cao trình độ. Năm 2013, có 1 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị - hành chính, 1 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 2 đồng chí hoàn thành chương trình đại học, 1 đồng chí học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Đến nay, 5/7 đảng viên trong chi bộ có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó có 3 đồng chí có trình độ cao cấp), 7/7 đảng viên có trình độ đại học. Chi bộ cũng thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Quận ủy về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2013-2015, 2015-2020. Chi bộ đã thực hiện quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Quận đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Quận đoàn đảm bảo đủ số lượng và đạt về chất lượng. Sau đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012-2015, chi bộ đã tham mưu cho Ban Tổ chức Quận ủy đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Cụ thể, Ban Thường vụ có 9/9 đồng chí có trình độ đại học, đạt 100%; Ban Chấp hành có 29 đồng chí với 21 đồng chí có trình độ đại học, 11 đồng chí có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.

Nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả cao, Chi bộ đã tiến hành tự phê bình và phê bình xoay vòng từng tháng. Trong quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từng đảng viên đều nghiêm túc chuẩn bị các bản kiểm điểm nêu lên những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế với tinh thần trung thực và trách nhiệm cao. Chính sự quan tâm thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình đã góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Đảng viên Nguyễn Thành Nhơn, Ủy viên Thường vụ Quận đoàn, phụ trách công tác tổ chức và công tác Đội trường học, cho biết: “Qua công tác tự phê bình và phê bình, nhờ sự góp ý của tập thể mà mỗi cá nhân thấy được những ưu điểm để phát huy, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Lãnh đạo đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát nên hiệu quả công việc được nâng lên, nhất là thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công viêc, khắc phục dần tình trạng đi trễ về sớm”.

Kiểm điểm về trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo Quận đoàn Cái Răng đã thẳng thắn nhìn nhận hạn chế là đôi lúc phân công giao việc thiếu kiểm tra, đôn đốc nên tiến độ hoàn thành nhiệm vụ còn chậm, chưa đạt kết quả cao. Trong lãnh đạo điều hành, xử lý tình huống có đôi lúc thiếu quyết đoán, còn nể nang; việc phân công cán bộ từng lúc vẫn còn trùng lắp nên làm hạn chế phần nào kết quả đạt được. Theo đồng chí Phạm Ngọc Diệu, Phó Bí thư Quận đoàn, sau kiểm điểm, chi bộ đã chỉ đạo Quận đoàn bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Quận đoàn đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ và từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành. Từ đó tạo được sự thống nhất trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của Quận đoàn. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện nghị quyết và quy chế làm việc, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành, quản lý của lãnh đạo cơ quan. Chi bộ cũng đã củng cố và phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, công đoàn cơ quan trong các hoạt động. Trong thực hiện nhiệm vụ, ban lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân. Người đứng đầu cơ quan nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, nghiêm khắc với những hành vi sai trái của cá nhân phụ trách. Từ những nỗ lực trên, chi bộ 3 năm liền được Quận ủy công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Theo đồng chí Lê Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ Quận đoàn Cái Răng, thời gian tới, chi bộ tiếp tục tập trung sửa chữa những hạn chế để không tái lại hoặc phát sinh mới những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4. Muốn thực hiện được điều ấy, chi bộ sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đảng viên, đoàn viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các chế độ ngày giờ công lao động; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với thanh niên thông qua nhiều loại hình để chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh niên…

THANH THY

Chia sẻ bài viết