18/09/2019 - 21:58

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính 

Đoàn công tác kiểm tra cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của UBND thành phố vừa kiểm tra tại quận Cái Răng. Qua kiểm tra cho thấy, UBND quận Cái Răng đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách TTHC, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân thực hiện TTHC trên địa bàn quận. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC của quận còn hạn chế, cần có nhiều giải pháp tăng cường... 

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính làm việc tại UBND quận Cái Răng.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính làm việc tại UBND quận Cái Răng.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND quận Cái Răng quan tâm, ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính (CCHC) như: Kế hoạch CCHC năm, Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch kiểm tra CCHC, Kế hoạch thực hiện chủ đề năm; triển khai đầy đủ các chỉ đạo của thành phố về CCHC. Ngoài ra, Tổ kiểm tra công vụ của quận tiến hành kiểm tra đột xuất 5 đợt, đối với 13 đơn vị về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị và kiểm tra việc thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND quận và phường. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị và các phường đều thực hiện tốt nội quy, quy chế trong CCHC. 

Bên cạnh đó, Quận đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp kịp thời, đúng quy định; xây dựng kế hoạch rà soát tinh giản biên chế, thực hiện rà soát đối tượng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định 2981/QĐ-UBND cơ bản đúng tiến độ. Các phòng chuyên môn đã hoàn thành việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cũng như rà soát phân công công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện CCHC, trung bình mỗi tháng, quận tổ chức 1 cuộc họp trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử đạt 100%. Văn bản đi, đến đều được luân chuyển qua lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn để xử lý theo đúng quy định. 100% lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo cấp phòng tham gia xử lý văn bản đi, đến trên hệ thống phần mềm. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quận chiếm 30,76%, tỷ lệ  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp phường chiếm 12,6%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp quận chiếm 3,41%, cấp phường không có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ngẫu nhiên 4 hồ sơ hành chính, kết quả giải quyết đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy công tác CCHC của quận còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận theo lộ trình chuyển đổi còn chậm (theo hướng tự đảm bảo kinh phí) do một số đơn vị không có nguồn thu. Văn bản đi trên phần mềm so với thực tế đạt 43%; văn bản ký số và gửi đi liên thông trên phần mềm quản lý văn bản đạt 45%; số lượng hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử so với số lượng thực tế tiếp nhận, xử lý đạt 84%; hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cấp quận là 0,56% và chưa có hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Số lượt đánh giá trên Hệ thống lấy ý kiến người dân về việc giải quyết TTHC còn thấp (178 lượt từ khi đưa vào sử dụng tháng 5-2019). Bà Nguyễn Thị Xuân Diện, Trưởng Phòng Nội chính UBND thành phố, cho biết: “Công tác kiểm soát TTHC của quận được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, quận chưa thực hiện hỗ trợ chi phí cho cán bộ thực hiện công tác đầu mối kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, việc công khai TTHC tại trụ sở chưa đúng quy định về niêm yết thủ tục tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP; quận chưa có đề xuất sáng kiến cải cách TTHC”.

Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, đề nghị: Quận tiếp cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; UBND các phường chủ động sắp xếp bố trí lãnh đạo UBND trực để giải quyết TTHC cho người dân, không để xảy ra tình trạng người dân chờ đợi vì không có lãnh đạo giải quyết. Bên cạnh đó, quận cần sớm hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị được sắp xếp theo Quyết định 2981/QĐ-UBND của UBND thành phố, cụ thể là Ban Quản lý dự án và phát triển Quỹ đất quận; thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận theo đúng lộ trình được phê duyệt: sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao, Trung tâm du lịch, Đài truyền thanh quận thành Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh quận. Ngoài ra, các phòng, ban, UBND các phường cần tăng cường ký số và gửi liên thông đối với văn bản đi, có giải pháp đảm bảo văn bản đi được đưa vào đầy đủ trên phần mềm quản lý văn bản; tổ chức thực hiện ký số theo đúng quy định tại Quy chế về tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử. Đồng thời, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được đưa vào cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng hệ thống đánh giá lấy ý kiến người dân về giải quyết TTHC.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết