19/03/2014 - 09:14

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp TP Cần Thơ

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA GIÁM SÁT, NGĂN NGỪA VI PHẠM KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

Quý I năm 2014, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ tập trung kiểm tra, giám sát (KT, GS) việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4); việc cấp phát quà Tết cho các đối tượng; việc chuẩn bị nhân sự bầu cử trưởng ấp (khu vực)…

GS hơn 2.548 lượt tổ chức đảng và hơn 50.000 lượt đảng viên

Tại Hội nghị sơ kết công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng quý 1, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy yêu cầu UBKT các cấp tăng cường KT, GS việc khắc phục khuyết điểm theo NQTW4. 

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh xây dựng và ban hành chương trình KT, GS năm 2014 sát với tình hình nhiệm vụ, cấp ủy và UBKT các cấp TP Cần Thơ đã tăng cường công tác KT, GS những lĩnh vực bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực. Theo đồng chí Huỳnh Tấn Hơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thới Lai, trong quý I, Huyện ủy và UBKT huyện ủy đã tập trung KT, GS việc cấp phát quà Tết cho các đối tượng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2014 của Huyện ủy; việc phân bổ ngân sách theo Nghị quyết của HĐND huyện; việc thu ngân sách; việc hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa theo quy định… Qua KT, GS, Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã chấn chỉnh một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế như: chỉ đạo cấp kinh phí hoạt động của các ban, ngành đoàn thể xã chưa đúng quy định; chưa cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa đúng quy định; thu ngân sách chưa đạt tiến độ. Trong quý I, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã KT 44 tổ chức đảng (TCĐ) và 413 đảng viên (ĐV) về việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị và nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức lối sống; GS 190 lượt TCĐ và 1.519 ĐV về việc cấp phát quà Tết cho các đối tượng, việc chấp hành các chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm... Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện và đề nghị một số TCĐ và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm không để đến mức vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Ở quận Bình Thủy, từ đầu năm đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã tăng cường công tác KT, GS trong Đảng. Đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT quận ủy Bình Thủy, cho biết: Quận ủy đã tiến hành KT Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thới An Đông và Đảng ủy Công an quận về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện quy chế làm việc; KT việc khắc phục khuyết điểm của 15 cấp ủy và chi bộ cơ sở trực thuộc. Quận ủy cũng đã GS một số đảng ủy phường và chi bộ ngành về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; GS công tác tổ chức Đại hội MTTQ các phường và công tác chuẩn bị đại hội MTTQ quận. Cùng với Quận ủy, các cấp ủy cơ sở cũng đã GS 95 lượt TCĐ và 1.811 ĐV… Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời chấn chỉnh các TCĐ và ĐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã yêu cầu các TCĐ và ĐV chưa khắc phục tốt các khuyết điểm theo NQTW4 cần nhanh chóng khắc phục dứt điểm trong năm 2014…

Theo thống kê của UBKT Thành ủy, trong quý I, cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố đã KT 257 lượt TCĐ và 1.351 ĐV, GS 2,548 lượt TCĐ và hơn 50.000 lượt ĐV về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc cấp phát quà Tết cho các đối tượng, chấp hành giờ giấc làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Nhờ vậy, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ nghiêm, hạn chế được TCĐ và ĐV vi phạm.

KT, GS chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp (khu vực)

Theo chỉ đạo của UBKT Thành ủy, thời gian qua, UBKT các cấp đã chú trọng KT, GS công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ấp (khu vực). Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phong Điền, nói: “Chúng tôi đã phối hợp với các ngành có liên quan và chỉ đạo UBKT Đảng ủy 7 xã và thị trấn KT, GS chặt chẽ việc lựa chọn nhân sự, tổ chức công tác hiệp thương các bước theo quy trình, thủ tục đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ. Toàn huyện có 133 ĐV và 25 người ngoài Đảng tham gia ứng cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2014-2016. Hầu hết người ứng cử trưởng ấp lần này đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, người ứng cử nhiều tuổi nhất là 61 tuổi, ít tuổi nhất là 23 tuổi; 7 người ứng cử có trình độ trung cấp chính trị, 80 người ứng cử trình độ sơ cấp chính trị, 76 người ứng cử trình độ học vấn cấp II, 82 người ứng cử trình độ cấp III, có 59 người ứng cử tái cử…”.

Theo đồng chí Huỳnh Tấn Hơn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thới Lai, nhằm bảo đảm đợt bầu cử trưởng ấp công khai, dân chủ và đội ngũ trưởng ấp đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Huyện ủy Thới Lai đã chú trọng công tác KT, GS việc chuẩn bị nhân sự, thực hiện các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử trưởng ấp. Theo đó, Huyện ủy chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo toàn diện các xã, thị trấn chịu trách nhiệm KT, GS việc chuẩn bị bầu cử trưởng ấp; UBKT Huyện ủy cũng phân công các cán bộ của UBKT xuống KT việc chuẩn bị bầu cử trưởng ấp của các xã, thị trấn. Qua KT, GS, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã kịp thời chấn chỉnh các xã, thị trấn khắc phục những hạn chế trong công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương; đồng thời, chỉ đạo loại khỏi danh sách những người ứng cử có dư luận, không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Tại Bình Thủy, đồng chí Trần Hiếu Tài, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Bình Thủy, cho biết: “UBKT Quận ủy và UBKT Đảng ủy các phường rất quan tâm KT, GS công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu vực. Qua đó, một số trường hợp ứng cử không đạt tiêu chuẩn theo quy định, hoặc có dư luận, UBKT các cấp đã đề nghị các phường không đưa vào danh sách ứng cử. Điển hình như có một Trưởng Khu vực ở phường Trà An, do có dư luận nên UBKT Quận ủy đề nghị không đưa vào ứng cử đợt này. Nhờ tăng cường công tác KT, GS, UBKT các cấp đã góp phần giúp các phường trong quận thực hiện tốt việc lựa chọn 92 người ứng cử và thực hiện tốt các bước hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử trưởng khu vực nhiệm kỳ 2014-2016”.

Tại buổi sơ kết công tác KT, GS trong Đảng quý I năm 2014 do UBKT Thành ủy tổ chức vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy lưu ý, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp cần tiếp tục KT, GS chặt chẽ việc bầu cử trưởng ấp, khu vực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; tăng cường công tác KT, GS việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo NQTW4 của các tập thể và cá nhân, nhất là những tập thể và cá nhân có khuyết điểm được ban thường vụ cấp ủy gợi ý kiểm điểm… Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, hạn chế được TCĐ và ĐV vi phạm.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết