14/02/2009 - 09:05

Đồng chí Hồ Đức Việt:

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên

(TTXVN)- Trong hai ngày 12 và 13-2, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, phân tích làm rõ thêm các chủ trương công tác và nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 và những năm sắp tới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nêu rõ: Với quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng X đã đề ra, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, chúng ta cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị; đổi mới đồng bộ các khâu, tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; xây dựng các quy chế, quy định cụ thể để quản lý cán bộ và tạo thuận lợi cho việc kịp thời thay thế, miễn nhiệm cán bộ năng lực, phẩm chất kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín. Đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ có đức, có tài, trẻ, cán bộ nữ vào các vị trí phù hợp.

Đồng chí Hồ Đức Việt đã nêu rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009 là: Tập trung chăm lo, tạo chuyển biến, tiến bộ mới trong công tác cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội các cấp, nhân sự Đại hội XI của Đảng. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu.

Những nhóm nhiệm vụ và giải pháp lớn của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ cần tập trung thực hiện là: Quán triệt sâu sắc các quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; dựa vào dân để xây dựng Đảng... 

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết