23/12/2007 - 09:23

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII:

Sẽ xem xét thông qua 13 luật, cho ý kiến 10 dự án luật

(TTXVN)- Từ ngày 17 đến ngày 22-12-2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ tư tại Hà Nội, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí cho rằng: kỳ họp đã thành công tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước. Quốc hội đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XII: Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 13 luật, cho ý kiến 10 dự án luật; xem xét quyết định các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; giám sát tối cao việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và Dự án Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2008. Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2008 mang nhiều ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp và thúc đẩy quan hệ chính trị - kinh tế giưã Việt Nam với các nước. Hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của Quốc hội sẽ tiếp tục được triển khai chủ động theo kế hoạch, đảm bảo duy trì các mối quan hệ hợp tác và sự tham gia liên tục của Quốc hội Việt Nam tại các tổ chức liên nghị viện, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình công tác, Chương trình giám sát năm 2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghe báo cáo tổng hợp Chương trình giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2008; thông qua nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007-2011) và năm 2008.

Công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về việc cử bổ sung Ủy viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương; cử bổ sung Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, xem xét, quyết định một số vấn đề liên quan đến tổ chức, bộ máy giúp việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chia sẻ bài viết