24/01/2021 - 08:20

Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ:

Sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư 

Ngày 12-1-2021, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn mới của Chương trình phát triển nhà giai đoạn mới, với các quan điểm phát triển nhà ở rõ ràng và cụ thể, bám sát thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan trực tiếp tham mưu cho thành phố trong xây dựng và triển khai Chương trình này, ông Mai Như Toàn chia sẻ:

Ngày 10-7 năm 2015, HÐND TP Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HÐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ðến tháng 8-2017, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1980/QÐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Như vậy, tính từ thời điểm Chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt và triển khai thực hiện đến cuối năm 2020, thời gian thực hiện khoảng 3 năm. Do thời gian triển khai ngắn nên phần nào làm ảnh hưởng đến công tác dự báo, đánh giá tình hình cũng như việc hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của Chương trình phát triển nhà ở thành phố về chất lượng, diện tích nhà ở, tỷ lệ phát triển nhà chung cư trong dự án, nhà ở xã hội, diện tích nhà ở tối thiểu...

Rút kinh nghiệm của giai đoạn trước, ngay trong năm 2020, Sở Xây dựng đã chủ động và quyết liệt tổ chức đánh giá lại quá trình và kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố để làm cơ sở tham mưu HÐND, UBND phê duyệt Ðiều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 ngay trong tháng 12-2020 và tháng 1-2021. Ðây là cơ sở để các sở, ngành, quận, huyện chủ động hơn trong quá trình triển khai Chương trình phát triển nhà ở ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Mặt khác, các quy hoạch phân khu của thành phố đã và sẽ hoàn thành trong năm 2021 cũng góp phần tạo sự thống nhất, đồng bộ về quy hoạch để đảm bảo cho Chương trình phát triển nhà ở của thành phố được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Xin ông cho biết quan điểm phát triển nhà ở TP Cần Thơ giai đoạn đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được điều chỉnh ra sao?

- Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 thống nhất 5 quan điểm sau. Thứ nhất, phát triển nhà ở đảm bảo phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ hai, phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư và việc chỉnh trang, phát triển đô thị của thành phố, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở... Thứ ba, phát triển nhà ở từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số hằng năm của người lao động, công nhân, các hộ gia đình từ các địa phương khác đến thành phố sinh sống, học tập và làm việc... Thứ tư, phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố và vùng kinh tế trọng điểm vùng ÐBSCL, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố, chuyển dịch cơ cấu theo tầm nhìn và mục tiêu đã nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ năm, phát triển nhà ở phải đảm bảo đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; sử dụng quỹ đất tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan và môi trường.

Chương trình phát triển nhà ở thành phố trong giai đoạn mới cũng bổ sung 4 định hướng về phát triển nhà gồm: Phát triển nhà ở phải phù hợp với phát triển đô thị và đồng bộ với phát triển hạ tầng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Khuyến khích và đẩy mạnh phát triển mô hình nhà chung cư tại các khu vực đô thị tập trung cao dân cư để sử dụng quỹ đất tiết kiệm. Phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo khu dân cư hiện hữu; cải tạo, xây dựng mới thay thế các nhà tập thể, chung cư cũ; di dời nhà ở ven và trên kênh, rạch; tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh; đẩy mạnh phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực các quận nội thành. Ðồng thời, dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025 là 48.696 tỉ đồng, trong đó: Vốn từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 6.434 tỉ đồng, vốn từ các doanh nghiệp có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nước khoảng 19.844 tỉ đồng, vốn của hộ gia đình cá nhân tự xây nhà ở khoảng 22.418 tỉ đồng.

Sở Xây dựng có kế hoạch cụ thể gì để chủ động triển khai thực hiện Chương trình này, thưa ông?

- Trước hết, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND quận, huyện lập kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm trình UBND thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. Ðồng thời, phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện xây dựng theo quy hoạch, gắn với thực hiện các chính sách về nhà ở, để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, gắn với việc thu hút đầu tư. Tập trung phát triển nhà ở xã hội phục vụ cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, đặc biệt giải quyết tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải di dời thuộc các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị, chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng loại hình nhà ở cho thuê phục vụ cho các hộ dân không đủ điều kiện bồi thường, khó khăn về nhà ở. Chương trình cũng đề ra các giải pháp cụ thể về: đất ở, vốn, nhà ở cho các đối tượng xã hội, cùng các giải pháp liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, kiến trúc…

Tin rằng, với những định hướng và mục tiêu cụ thể, Sở Xây dựng sẽ phối hợp hiệu quả cùng các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện để triển khai thành công Chương trình phát triển nhà ở trong giai đoạn mới này.

Xin cảm ơn ông!

MINH HUYỀN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết