26/08/2011 - 08:16

Sắp phát hành cuốn sách “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016”

Lần đầu tiên nước ta tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào cùng một ngày và đây cũng là lần đầu tiên Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng biên soạn cuốn “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016”.

Cuốn niên giám được xuất bản 5 năm/lần, in khổ 19x27cm, dày trên 1.800 trang, đóng bìa cứng bóng đẹp, cuốn niên giám có giá trị sử dụng trong thời gian dài của nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cuốn “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIII và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016” sẽ cung cấp thông tin (tên, địa chỉ danh bạ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của: 500 đại biểu Quốc hội; 2.500 thông tin danh bạ các thành viên của Chính phủ gồm: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trên 3.200 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và giới thiệu Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cuốn niên giám sẽ được phát hành trên toàn quốc vào quí IV năm 2011.

Chia sẻ bài viết