08/12/2023 - 21:01

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu trước kỳ họp thứ 13 HÐND thành phố giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra về việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Báo Cần Thơ lược ghi một số vấn đề được Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

* Quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết số 45 của Quốc hội

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, nhìn chung, tiến độ thể chế các cơ chế, chính sách của Quốc hội còn chậm so với yêu cầu, do nguồn lực của thành phố còn hạn hẹp chính sách về tài chính, ngân sách; chính sách về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. 2 dự án “Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ” và “Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại TP Cần Thơ” hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện triển khai thực hiện. Thời gian tới, UBND thành phố triển khai thực hiện Ðề án sơ bộ về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; tập trung thực hiện các giải pháp khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách để thực hiện tự chủ và được hưởng các chính sách theo Nghị quyết của Quốc hội; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát cụ thể, chi tiết để xác định các khoản thu có thể thực hiện, không làm ảnh hưởng đến các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp, trình HÐND thành phố ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2024; triển khai các giải pháp đảm bảo khả năng tự cân đối ngân sách địa phương, tạo nguồn cải cách tiền lương đủ điều kiện triển khai thực hiện chính sách. Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định pháp luật, đồng thời, sớm lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện 2 dự án “Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ” và “Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại TP Cần Thơ”.

* Phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố tiếp tục phục hồi khả quan, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã chuyển biến tích cực hơn, có nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh đạt và vượt so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết.

Trong đó, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 5,75%, với quy mô khoảng 118.000 tỉ đồng. Nguyên nhân là do khu vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại khá khiêm tốn, chỉ tăng 3,78%, trong đó khu vực công nghiệp tốc độ tăng chỉ đạt 2,16%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong kinh tế thành phố, mặc dù có mức tăng trưởng cao nhất 7,57% nhưng cũng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Ðối với chỉ tiêu năng suất lao động ước tính đạt 197,64 triệu đồng/người/năm, tăng 7,69% so năm 2022. Nguyên nhân chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết là do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, giảm giờ làm ảnh hưởng đến năng suất lao động.

Ðối với chỉ tiêu tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 31.293 tỉ đồng, đạt 72,77% chỉ tiêu Nghị quyết. Nguyên nhân là do khó khăn về kinh tế các nguồn vốn đầu tư cho phát triển mặc dù tăng 14,4% so năm 2022 nhưng chậm lại so với yêu cầu, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách chỉ đạt 51,75% kế hoạch.

Năm 2024, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung khắc phục ngay các mặt còn hạn chế, yếu kém, tồn tại, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết HÐND đề ra.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết