09/06/2020 - 05:40

Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 

Hôm nay, ngày 9-6, Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ đã ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông Mobifone.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng UBND TP Cần Thơ (Đảng bộ Văn phòng) đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Đảng bộ Văn phòng triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện kịp thời nghị quyết đại hội đảng các cấp; đồng thời, thực hiện khâu đột phá là lãnh đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, tăng cường đổi mới phương thức đối với công tác dân vận của cơ quan, nhất là trong công tác tiếp công dân. Cùng đó, triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đảng bộ Văn phòng có 100% đảng viên và trên 95% quần chúng tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp 15 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đơn vị lên 91, trong đó có 1 đảng viên dự bị.

Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ Văn phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp, tổ chức các hoạt động thu thập, xử lý thông tin, giúp UBND thành phố điều hòa phối hợp các hoạt động chung của các cơ quan hành chính trong thành phố; tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND thành phố trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động; thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình công tác năm, quý, tháng, tuần; tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân hằng tuần, đối thoại doanh nghiệp hằng tháng và giải quyết đơn thư, khiếu nại đúng thẩm quyền quy định. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu quả; tham mưu xử lý văn bản đúng hạn đạt trên 97%; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý văn bản, gửi nhận văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia ở 4 cấp và thực hiện chữ ký số đạt 100% văn bản, tổ chức tốt các cuộc họp trực tuyến giữa UBND thành phố với Trung ương và UBND quận, huyện; đảm bảo quản lý văn bản đến và đi chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm từng khâu xử lý.

Nâng chất lượng toàn diện

Xác định công tác xây dựng Đảng bộ là then chốt, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy vai trò các đoàn thể; phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, các sở, ngành và địa phương bảo đảm cung cấp thông tin, các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho UBND thành phố chỉ đạo, điều hành có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Chủ động tham mưu với lãnh đạo thành phố và đề xuất theo dõi thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo tiến độ và yêu cầu về thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo quản lý; triển khai Quy hoạch phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2050; các quy hoạch, kế hoạch kinh tế- xã hội, đầu tư công hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025… Đặc biệt, tham mưu, đề xuất chỉ đạo xây dựng các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, quyết tâm tạo bước đột phá về thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng- an ninh, góp phần nâng tầm TP Cần Thơ xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Bài, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết