11/01/2019 - 19:16

Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 

(CT) – Ngày 11-1-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy, năm qua, công tác dân vận có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đoàn viên, hội viên. Công tác dân vận chính quyền và lực lượng vũ trang được quan tâm thực hiện. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, tham mưu tốt để các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo”...

Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường triển khai thực hiện QCDC các loại hình gắn với nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị. Các cấp chính quyền phối hợp tốt hơn trong thực hiện QCDC trên các lĩnh vực; các hồ sơ được niêm yết công khai giúp người dân  dễ dàng nắm thông tin, các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân. Vai trò giám sát việc thực hiện QCDC của Mặt trận, các đoàn thể được tăng cường; kịp thời nắm bắt tình hình và phản ánh, đề xuất giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhất là người dân ở các vùng có triển khai dự án; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở, trực tiếp tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; xác định dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai quát triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở; phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tế của địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

THANH THY

Chia sẻ bài viết