24/04/2024 - 08:09

Quan tâm khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính 

(CT) - Ngày 23-4, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ, kiểm tra công tác CCHC tại UBND quận Cái Răng.

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố kiểm tra thực tế tại UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Theo báo cáo của UBND quận, từ đầu năm 2024 đến giữa tháng 4-2024, quận đã thực hiện 15/28 nhiệm vụ CCHC, đạt 53,5% kế hoạch đề ra. UBND quận tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Căn cứ văn bản hướng dẫn của thành phố, UBND quận đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 7/11 phòng chuyên môn thuộc UBND quận. Đồng thời, chỉ đạo UBND các phường xây dựng kế hoạch chuyển đổi số; kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu vực, đảm bảo mỗi khu vực có ít nhất 1 Tổ công nghệ số cộng đồng. Kết quả, tất cả 59 khu vực đã thành lập 62 Tổ công nghệ số cộng đồng với 199 thành viên, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Về nhiệm vụ phát triển chính quyền số, quận đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, UBND quận và các phường đăng tải công khai và niêm yết đầy đủ các dịch vụ công tại trụ sở làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Qua kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn và UBND phường Hưng Thạnh, đoàn kiểm tra kiến nghị UBND quận cần tăng cường kiểm tra công vụ, đặc biệt chú trọng kiểm tra đột xuất tại các phường; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn thành dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để trình UBND quận quyết định; quan tâm khai thác, sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; quan tâm công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết