12/01/2020 - 18:15

Đồng chí Trần Thái Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ái:

Quan tâm giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Nhơn Ái đạt được kết quả bước đầu tích cực.

Hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) của Đảng bộ xã thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV được nâng lên; qua đó, những hạn chế, khuyết điểm, như: lười học tập nghị quyết của Đảng, chưa nêu cao trách nhiệm của người ĐV, đùn đẩy trách nhiệm, xuề xòa trong sinh hoạt, chấp hành quy định của Điều lệ Đảng chưa nghiêm… đã được khắc phục khá tốt. Nhiều CB, ĐV đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong các mặt công tác; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các chủ trương, phong trào và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra hằng năm và nhiệm kỳ 2015-2020. Hằng năm, tỷ lệ ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 90%, trong đó có 20% ĐV xuất sắc; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ xã 3 năm qua là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quán triệt giúp CB, ĐV nắm vững nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết, Chỉ thị quan trọng và cấp bách này. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV để giúp nhau phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 08-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Đồng thời, Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của ĐV; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của ĐV. Qua đó, nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp có hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện suy thoái...

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được, quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái trong CB, ĐV, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của địa phương.

AN BÌNH (lược ghi)  

Chia sẻ bài viết