28/02/2009 - 10:50

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trọng tâm của công tác Đảng

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 27-2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa X). Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong việc ổn định tình hình kinh tế của nước ta, duy trì tốc độ tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hai năm qua còn nhiều hạn chế, yếu kém như: Hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn thấp, chưa đạt được như mong đợi. Tệ tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân và thuộc trách nhiệm của nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng trước hết thuộc trách nhiệm của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Nêu rõ tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 về công tác phòng, chống tham nhũng từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để thực hiện thật tốt nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X, cả nước cần tiếp tục thực hiện 10 chủ trương, giải pháp Nghị quyết Trung ương 3 đã đề ra; triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Hội nghị Trung ương 9 và 8 nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý một số vấn đề: Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cán bộ, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động. Cần thấy được nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó lấy phòng ngừa là chính, nhưng trong tình hình hiện nay, việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng có tác dụng tích cực để răn đe, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí là rất phù hợp và cần thiết. Nhận thức đúng về trách nhiệm trong phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí là phải ngay từ trong từng cấp ủy, trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, không thể trông chờ, ỷ lại vào sự phát hiện tham nhũng, lãng phí từ bên ngoài.

Hai là, các cấp ủy đảng đề cao trách nhiệm của nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Để thực hiện tốt công tác này, trước hết các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Ba là, chương trình hành động, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 được điều chỉnh theo hướng cụ thể, khả thi và phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, từng cá nhân. Từng cấp ủy đảng, từng ngành, từng cấp cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm cho phù hợp để tập trung chỉ đạo, chú ý các lĩnh vực trọng điểm như : quản lý và sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; thu, chi ngân sách, sử dụng tài sản công; tài nguyên, môi trường; cổ phần hóa và tài chính trong các doanh nghiệp; thực hiện chính sách xã hội; công tác tổ chức cán bộ...

Bốn là, hệ thống các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng phải được khẩn trương hoàn thiện về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm nguyên tắc chung là mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị phải có bộ phận hoặc người được giao nhiệm vụ theo dõi về công tác phòng, chống tham nhũng.

Năm là, các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo thường xuyên nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải dựa vào dân, cần có các giải pháp phù hợp để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng với các cơ quan nhà nước, như : tổ chức tốt công tác tiếp dân, mở hòm thư, lập đường dây nóng... và nhất là cán bộ phải thường xuyên sâu sát, gần gũi nhân dân. Xây dựng các quy chế nhằm tạo sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Sáu là, các cấp ủy đảng tập trung sự chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2009, 2010.

Đưa công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những trọng tâm công tác, thành một nội dung quan trọng để kiểm điểm việc thực hiện theo định kỳ của cấp ủy các cấp. Hàng năm có báo cáo chuyên đề kiểm điểm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để đến năm 2010 tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, báo cáo trong Đại hội Đảng các cấp.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết