16/08/2019 - 14:36

Phối hợp chặt chẽ "hai cánh tay" của Đảng 

“Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”. Đó chính là khái quát của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa hai lực lượng.

Thực hiện lời dạy của Người, lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng Đại tướng Tô Lâm và lực lượng Công an nhân dân nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: qdnd.vn

Thực tiễn đã minh chứng, từ khi ra đời cho đến nay, được Đảng và Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, QĐND và CAND luôn đoàn kết, gắn bó, kề vai sát cánh, hiệp đồng chiến đấu, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Vượt lên khó khăn, chinh phục thách thức, mối quan hệ tình cảm, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa hai lực lượng được duy trì và ngày càng phát triển. Các yếu tố phức tạp về an ninh, quốc phòng luôn được hai lực lượng phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong điều kiện mới, Chính phủ đã ra Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và thủ trưởng hai bộ, lực lượng QĐND và CAND tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác, thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác quốc phòng an ninh, đạt được kết quả toàn diện.

Dự báo những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước các thế lực thù địch cấu kết với lực lượng bên ngoài đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, trong đó chúng xác định phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng với quân đội và công an. Đặc biệt, chúng tìm đủ mọi cách để chia sẽ mối đoàn kết, gắn bó giữa hai lực lượng, hai “cánh tay” của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì thế, hơn bao giờ hết, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị quân đội và công an phải nhìn thấu âm mưu đen tối ấy để chăm lo, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ chính trị và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Để công tác phối hợp đạt được hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc về truyền thống, mối quan hệ gắn bó giữa hai hai lực lượng. Đẩy mạnh nghiên cứu, cụ thể hóa hợp tác bằng các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu, đề xuất theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp nhận định, đánh giá chính xác, dự báo sớm tình hình chiến lược, kịp thời báo cáo đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp, đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, kịp thời báo cáo và tham mưu triển khai các giải pháp để ổn định tình hình ở cơ sở; thực hiện chặt chẽ chế độ kiểm tra liên ngành và giao ban định kỳ; nghiên cứu tham mưu điều chỉnh ký kết quy chế phối hợp ở các cấp. Tuyên truyền giáo dục cho bộ đội và công an nhận rõ âm mưu thủ đoạn chia rẽ của các thể lực thù địch, gìn giữ và hộ trợ lẫn nhau để hai cánh tay tạo thành sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Theo TIẾN ĐẠT (Báo Quân đội Nhân dân)

Chia sẻ bài viết