28/10/2019 - 08:58

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa có 454 đảng viên, 23 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy xã thường xuyên tuyên truyền nội dung, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII (NQTW4) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) trong cán bộ, đảng viên. Theo đó, hằng năm, Đảng ủy xã và các cấp ủy tổ chức cho đảng viên các chi bộ cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là cơ sở xem xét đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Mỗi năm, Đảng bộ phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đảng viên đạt 100%.

Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình. Sau đó, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém. Qua đó, các cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp ủy chú trọng, trong đó, tăng cường giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, xây dựng và ban hành thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, quy chế dân chủ cơ sở...

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xác định việc thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên mà các cấp ủy, đảng viên phải thực hiện. Theo đó, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy xã nông thôn mới Nhơn Nghĩa phát triển bền vững.

THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết