17/12/2012 - 21:50

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm

Chiều 17-12, phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, lực lượng Công an cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm, phân tích và dự báo tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng và Nhà nước chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thông báo một số kết quả chính về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh, chính trị của đất nước trong năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an nhân dân. Năm 2012, lực lượng Công an nhân dân đã tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương lớn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những thách thức đối với đất nước trong hoàn cảnh hiện nay, nổi lên là các thế lực thù địch chống phá quyết liệt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta bằng diễn biến hòa bình, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý… Bên cạnh đó, là sự gia tăng về tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, tội phạm khủng bố,… Đây là những thách thức rất lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi ngành Công an phải nghiêm túc nhìn nhận, tham mưu, đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Đề cập tới nhiệm vụ của công tác Công an năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, là lực lượng nòng cốt, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên mọi địa bàn, lĩnh vực; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây rối, gây chiến tranh thông tin, tâm lý, bạo loạn chống phá của các thế lực thù địch… Cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi ngược với lợi ích của đất nước và nhân dân ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như các biện pháp công tác Công an. Triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Chú trọng cải tiến các quy chế, quy trình nghiệp vụ để đảm bảo các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ trong giải quyết, xử lý các vấn đề an ninh, trật tự. Quyết liệt đấu tranh chống lại các loại hình tội phạm; kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, làm hàng giả, tội phạm môi trường…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị toàn ngành quan tâm hơn nữa tới xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với hiệu quả cao hơn, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tiếp tục kiện toàn lực lượng nòng cốt, chuyên trách; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức nghiệp vụ xây dựng phong trào cho đội ngũ làm công tác này.

Một nhiệm vụ quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý ngành Công an đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; coi đây là yếu tố quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành; đồng thời hết sức lưu ý đến việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng trong Công an.

Trong năm 2012, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra nhằm giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. Ngành Công an đã chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch và bọn phản động; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại,…

Thiện Thuật (TTXVN)

Chia sẻ bài viết