14/01/2018 - 15:14

Đồng chí Lâm Thị Nuổi, Bí thư Chi bộ khu vực 5, phường An Lạc, quận Ninh Kiều:

Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

Trong thời gian gần đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có những động thái kiên quyết xử lý những vụ tham nhũng, tiêu cực lớn, thể hiện rõ quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những kết quả bước đầu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết đã  tạo  được sự đồng tình, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, các cấp ủy đảng cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, theo tôi, cần phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Muốn thực hiện được điều đó, trước tiên, cần phải tuyên truyền, công khai rộng rãi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điều đảng viên không được làm; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thông tin kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận cho nhân dân biết. Người dân cũng cần được biết kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và xử lý nghiêm những trường hợp kê khai không trung thực…

Việc công khai này phải được thực hiện thường xuyên để nhân dân giám sát. Cấp ủy đảng các cấp cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền và trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; nhận diện đúng các biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.

 THANH THY (lược ghi)

Chia sẻ bài viết