19/11/2017 - 15:42

Đồng chí Lê Duy Suốt, Phó Trưởng ban Tuyên giáo phường Trà An:

Phát huy vai trò của cấp ủy

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước nhất các cấp ủy Đảng cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp mà Nghị quyết đã đề cập đến.

Mặt khác, theo tôi, cấp ủy cơ sở là nơi trực tiếp triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, vai trò của cấp ủy cơ sở là rất quan trọng, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Do đó, cấp ủy cần tiếp tục quán triệt nội dung của Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Xem đây là nhiệm vụ thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Theo tôi, tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị mà các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch xác định phần việc cụ thể cho từng khoảng thời gian. Song song đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cam kết thực hiện Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình và vai trò nêu gương của người đứng đầu...

Thực tế đã chứng minh, nơi nào cấp ủy phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ thì sẽ sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, theo tôi, cấp có thẩm quyền cũng cần quan tâm, chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan truyền thông của Đảng, chú trọng tuyên truyền, phản ánh những cách làm, các biện pháp hiệu quả, các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nói chung và Nghị quyết 04, Chỉ thị 05 nói riêng để mọi người học tập và làm theo…

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết