12/06/2008 - 10:37

Phát huy truyền thống yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2006-2010

Sáng 11-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã phát động thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008). Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu,

Trước hết, thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các đồng chí đã về dự hội nghị và xin nhiệt liệt biểu dương phong trào thi đua yêu nước ở khắp các Bộ, ngành, các địa phương trong những năm qua đã góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Đúng vào ngày này cách đây 60 năm, trong lúc chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta đang đứng trước thách thức to lớn, cam go, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời kêu gọi thi đua ái quốc trước quốc dân đồng bào.

Người đã chỉ rõ: “Mục đích của thi đua ái quốc là “diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”; “cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. “Vì vậy, bổn phận mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh...” “bất kỳ già, trẻ, trai, gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa...”. “Chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc...”, “thực hiện dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các phong trào thi đua ái quốc đã phát triển rộng ở khắp các vùng miền và trong các tầng lớp nhân dân cả nước. Từ những ngày đầu đất nước mới giành được độc lập, cũng như trong các cuộc chiến đấu kiên cường của nhân dân ta, các phong trào thi đua luôn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí anh hùng bất khuất của cả dân tộc, tạo thành động lực to lớn, phấn đấu vượt qua những thời đoạn khó khăn nhất, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Bước sang thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được khơi dậy và nhân rộng như: Phong trào toàn dân làm kinh tế giỏi, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân và người lao động, phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang nhân dân, phong trào công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, phong trào đền ơn đáp nghĩa và nhiều phong trào thi đua khác của các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương phát động. Thực tế cho thấy các phong trào thi đua trên đây với những quy mô và cách làm khác nhau đều là những biểu hiện sinh động và sự tiếp nối, phát huy truyền thống thi đua ái quốc quý báu của nhân dân ta trong điều kiện mới.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương đồng bào, chiến sĩ cả nước ta hưởng ứng, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân anh hùng và hàng triệu tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm; làm sáng lên tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh nội lực và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Nhận thức sâu sắc về sức mạnh to lớn của nhân dân và đánh giá cao về ý nghĩa quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã có Chỉ thị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đã có Chỉ thị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Nhà nước ta đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách thi đua đã tạo tiền đề về nhận thức, tư tưởng và cơ sở pháp lý để đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nói chung, trong đó có vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng Nhà nước.

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, đất nước ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội và tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong toàn bộ thành tựu của sự nghiệp đổi mới hơn 20 năm qua, mỗi bước phát triển, mỗi chuyển biến, tiến bộ đều có sự đóng góp thiết thực của phong trào thi đua yêu nước.

Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ như quy mô kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp, nền kinh tế vẫn đang tiếp tục chuyển đổi, thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, hạ tầng kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp yêu cầu cho sự nghiệp phát triển, đặc biệt hiện nay tình hình lạm phát và giá cả tiêu dùng tăng cao, tác động tiêu cực đến sản xuất, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, tham nhũng lãng phí còn nhiều bức xúc. Tình hình đó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải nỗ lực quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân, tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của cả dân tộc, vượt qua khó khăn, thử thách, đưa nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Để nối tiếp và phát huy truyền thống thi đua ái quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây vừa tròn 60 năm, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phong trào thi đua thời gian tới cần hướng vào các trọng tâm sau đây:

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giúp đỡ thiết thực cho người nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, như giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục thiên tai...

2. Tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua toàn dân làm kinh tế giỏi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mở rộng thiết thực phong trào cả nước xây dựng nếp sống văn hóa và trở thành một xã hội học tập; tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến.

3. Tiếp tục nghiên cứu và quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ đảng viên; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

4. Để thực hiện tốt những công việc nêu trên, các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong sản xuất kinh doanh, phải gắn kết phong trào thi đua với môi trường cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và lành mạnh theo pháp luật để nâng cao hiệu quả kinh tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của mỗi người, của tập thể và của đất nước.

5. Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc phải nâng cao hơn nữa về vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và người đứng đầu của các tổ chức trong công tác thi đua khen thưởng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào quần chúng, là động lực từ nhân dân và phải khắc phục tính hình thức trong thi đua, khen thưởng, đặc biệt là phải ngăn ngừa và loại trừ bệnh thiếu trung thực, phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới.

Các cấp các ngành, các cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông, chính quyền các địa phương trong cả nước cần phải mở đợt tuyên truyền về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền các điển hình, nhân tố mới ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, các thành phần kinh tế, các vùng, miền trong cả nước và, bằng nhiều hình thức thích hợp để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phạm vi cả nước.

Từng ngành, từng địa phương phải cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện và có kiểm tra đánh giá kết quả một cách thực chất.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Đất nước ta, nhân dân ta đã anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, ngày nay càng phải nêu cao chủ nghĩa anh hùng trong đấu tranh chống nghèo nàn và lạc hậu và phải cùng nhau, đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải tiếp tục nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành những thắng lợi to lớn hơn.

Với tinh thần đó, thay mặt Đảng, Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi phát động đợt thi đua đẩy mạnh thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, trước mắt là phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 mà trọng tâm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững theo Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ.

Xin cảm ơn.

(Theo TTXVN)

Chia sẻ bài viết