01/02/2022 - 07:00

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, đưa thành phố phát triển toàn diện 

Năm 2021 là năm đầu TP Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Ðại hội (ÐH) Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị). Với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát kéo dài, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, chung lòng, toàn Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã quyết tâm thực hiện đạt những kết quả khá tích cực. Nhân dịp đầu Xuân mới, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, trả lời phỏng vấn Báo Cần Thơ xung quanh vấn đề này.

Trang trí đường phố chào năm mới 2022 và mừng Xuân Nhâm Dần tại trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

 Năm 2021, trước những tác động khó khăn từ tình hình dịch bệnh COVID-19, Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ đạt được những kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

- Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là dịch COVID-19 bùng phát, kéo dài, tác động xấu và ảnh hưởng rất nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên nhiều lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao và sự nỗ lực, phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Ðảng bộ, toàn quân và toàn dân, thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt những kết quả tích cực.

Trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết ÐH Ðảng lần thứ XIII, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 11/19 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tạo sự ủng hộ, đồng hành từ nhân dân và sự nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”.

Mặc dù kinh tế thành phố bị tác động tiêu cực, nặng nề của đại dịch COVID-19, song, cũng có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận: sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ nền kinh tế trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách gần đạt dự toán...; môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyển biến tích cực, cấp giấy chứng nhận đầu tư 6 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỉ USD; triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đô thị, tài nguyên, môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được tăng cường. Các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra ở mức độ phù hợp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; giáo dục và đào tạo chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt yêu cầu, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch. Y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân; phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đối tượng chính sách, người lao động bị mất việc làm, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Nguyên nhân đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các địa phương trong cả nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chủ động, linh hoạt của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị thành phố trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành; sự quan tâm, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với những khó khăn, thách thức do sự tác động rất lớn của dịch COVID-19.

 Thưa đồng chí, năm qua, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đạt được những kết quả bước đầu như thế nào?

- Các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ðảng bộ thành phố trong năm qua tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, những kinh nghiệm thực tiễn, nhất là những thành tựu qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ðảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ với tinh thần quyết tâm chính trị cao, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, làm thay đổi bộ mặt của thành phố. Ðặc biệt là sự quan tâm, tập trung nguồn lực đầu tư của Trung ương đối với ÐBSCL và TP Cần Thơ theo Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30-8-2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ÐBSCL, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ðây là tiền đề, định hướng quan trọng chi phối sự phát triển của thành phố; đồng thời, là cơ hội để thành phố rà soát lại quy hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định lộ trình thực hiện, từ đó, huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển thành phố trong tương lai, là tiền đề và nền tảng quan trọng cho thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 59-NQ/TW, thành phố xây dựng và trình dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Bộ Chính trị đã đề ra. Dự thảo Nghị quyết đã được kỳ họp bất thường vào tháng 1-2022 thông qua, với các nhóm chính sách đặc thù về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý đất đai; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, cục bộ quy hoạch chung đô thị; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ; khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng ÐBSCL tại Cần Thơ; khu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng ÐBSCL tại Cần Thơ.

 Năm qua, Thành ủy Cần Thơ chọn chủ đề “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”, đồng chí có thể chia sẻ kết quả thực hiện chủ đề này?

- Trước hết, về tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quán triệt Nghị quyết ÐH lần thứ XIII của Ðảng, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo nội dung chất lượng, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng chú trọng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Ðảng. Thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình, quy định; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ðảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.635 đảng viên, đạt 102% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Ðảng. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Hoạt động của các cấp chính quyền hiệu lực, hiệu quả. Hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thành phố cũng hết sức nỗ lực đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 29.500 tỉ đồng, tăng 11,4% so với năm 2020.

 Năm qua, thành phố còn những hạn chế, khó khăn gì cần khắc phục, thưa đồng chí?

- Thành ủy đánh giá vẫn còn những hạn chế khó khăn, đó là công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng tuy được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm chỉ đạo. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của một số đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm so với yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của một số cấp ủy đảng, đảng viên còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp còn chậm so với kế hoạch đề ra, số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật tăng so với năm 2020. Công tác nắm bắt tình hình, dư luận trong nhân dân từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; chất lượng và hiệu quả xử lý thông tin dư luận có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Hiệp Tài, quận Thốt Nốt. Ảnh: ANH DŨNG

Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 đã tác động trong thời gian dài, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành kinh tế và các mặt đời sống xã hội của thành phố; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng chậm, tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, giảm so với cùng kỳ; công tác lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung thị trấn còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi có mặt diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động ngày càng nhiều, thủ đoạn tinh vi, phức tạp…

 Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bước sang năm 2022, Thành ủy đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?

- Năm 2022, những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Thành ủy xác định chủ đề năm 2022 là “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, tận dụng tốt các cơ hội, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng cao sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển thành phố, tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, mạnh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hệ thống cảng, dịch vụ logistics. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển nền kinh tế số, xã hội số; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tăng cường xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, Thành ủy xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, chỉ tiêu về môi trường, xây dựng Ðảng và quốc phòng, an ninh.

 Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Thành ủy và Nghị quyết ÐH Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV; Nghị quyết ÐH Ðảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Thành ủy đã có những giải pháp gì và kiến nghị Trung ương hỗ trợ gì, thưa đồng chí?

- Thành ủy tập trung quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế thành phố. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục gắn với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Ðảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước thềm năm mới, thay mặt Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19; hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ÐH Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết ÐH Ðảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị.

Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí đón năm mới an lành, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

 Trân trọng cảm ơn đồng chí!

ANH DŨNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết