22/01/2022 - 19:45

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ỦY, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Phát huy sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ 

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó khăn bao trùm các lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế TP Cần Thơ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Thành ủy, giám sát của HÐND, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, TP Cần Thơ đã triển khai, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, từng bước khôi phục, phát triển kinh tế và ổn định xã hội... Kết quả này là tiền đề để thành phố phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong năm 2022. Ðặc biệt, ngày 11-1-2022 Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi để TP Cần Thơ khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh. Ðồng chí

Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết:

TPCần Thơ được Bộ Chính trị định hướng phát triển đến năm 2030 là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ÐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; đồng thời là đô thị hạt nhân vùng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc... Ðể đạt được mục tiêu trên, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp với năng lực của thành phố và có tính tương đồng với các thành phố trực thuộc Trung ương khác trong cả nước; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân cho phát triển hạ tầng KT-XH và các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông... Bộ Chính trị đã giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ để trình Quốc hội xem xét, ban hành...

Từ những cơ sở trên, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11-1-2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ là hết sức quan trọng và cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh, thực hiện được các mục tiêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

^ Thành phố có lộ trình triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù như thế nào để đạt hiệu quả cao, thưa đồng chí?

- Ðể sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, tạo động lực phát triển thành phố nhanh và bền vững, UBND TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành và địa phương tham mưu tổ chức thực hiện từng chính sách. Trong đó, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của HÐND thành phố và UBND thành phố thì phải chủ động tổ chức thực hiện theo quy trình, thủ tục để tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố quyết nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền tại kỳ họp gần nhất của HÐND thành phố, hoặc tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản tổ chức thực hiện theo thẩm quyền ngay khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Ðối với những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, chủ động tham mưu UBND thành phố đề xuất, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và trong thời gian sớm nhất.

Việc tổ chức triển khai thực hiện sẽ không hiệu quả nếu như không có sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố. Do đó, ngay khi Nghị quyết được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để tạo sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay cùng Ðảng bộ, chính quyền thành phố tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả các chính sách được Quốc hội ban hành. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần phải tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ kịp thời của các Bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, thành trong vùng và các viện, trường để việc triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được hiệu quả cao nhất.

Ðường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ khang trang, sạch, đẹp. Ảnh: Duy Khôi

^ Trong 6 cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ, theo đồng chí lĩnh vực nào cần ưu tiên thực hiện sớm để góp phần thúc đẩy TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững?

- Theo nội dung Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, có 6 cơ chế, chính sách: (1) Quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; (2) Về quản lý đất đai; (3) Về quản lý quy hoạch; (4) Thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; (5) Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ; (6) Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL. Khi tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phải đồng bộ cùng các giải pháp điều hành phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố trong từng thời điểm cụ thể và đều phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của thành phố. Tuy nhiên, từng chính sách có những đặc điểm và điều kiện áp dụng khác nhau.

Cụ thể, đối với các chính sách liên quan về tài chính, ngân sách và thu nhập cán bộ, công chức, viên chức đòi hỏi phải kết thúc năm ngân sách mới có thể tổ chức thực hiện chính sách này. Vì hiện nay dự toán ngân sách năm 2022 đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định giao dự toán và tổ chức triển khai thực hiện. Về quản lý đất đai sẽ tổ chức thực hiện đối với từng dự án cụ thể theo quyết định chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền. Về quản lý quy hoạch, hiện nay thành phố đang tổ chức lập và trình phê duyệt các quy hoạch có liên quan. Ðối với 2 chính sách còn lại, thành phố sẽ tổ chức triển khai cũng như phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện theo lộ trình cụ thể đúng theo quy định.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là phải chờ, mà thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động thực hiện nhiệm vụ cần thiết để triển khai các nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Nghị quyết. Trong đó, đối với 2 chính sách: Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại Cần Thơ sẽ giải quyết bài toán đầu ra cho nông, thủy sản của vùng, thiết lập chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để hàng hóa nông sản được thông suốt trong tất cả các khâu từ thu hoạch - chế biến - bảo quản - vận chuyển - phân phối - xuất khẩu, góp phần giải quyết điểm nghẽn về logistics của vùng ÐBSCL hiện nay, giảm chi phí vận chuyển và tăng sức cạnh tranh cho vùng…

^ Thành phố sẽ huy động nguồn lực và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ ra sao, thưa đồng chí?

- Ðể tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian hiệu lực, làm tiền đề cho việc tiếp tục áp dụng trong thời gian tới, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo dõi sát sao để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.

Trong các nguồn lực thì nguồn lực con người có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung nguồn nhân lực, tham mưu hiệu quả các giải pháp tổ chức thực hiện từng chính sách. Tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể trong quá trình tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đặt ra tại kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó, yếu tố không thể thiếu là sự tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội từ Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đó, sự song hành, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố là nhân tố quyết định đến việc tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết trên.

^ Xin cảm ơn đồng chí!l

HÀ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết