26/02/2018 - 07:28

Đồng chí Lê Thị Hòa, Bí thư Chi bộ khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là NQTW4) tập trung giải quyết tốt chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, trong toàn hệ thống chính trị đều có sự chuyển biến tích cực. Từ đó, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nâng lên rõ rệt, từng cán bộ, đảng viên ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị; có sự quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng tập thể…

Để thực hiện NQTW4 hiệu quả, theo tôi cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng; từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh, điểm tựa vững chắc dẫn đến thành công trong mọi phong trào hành động cách mạng, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tại địa phương, đơn vị. Đi đôi với xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, những người đứng đầu các cấp, các ngành có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, cần chú trọng chăm bồi, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cống hiến, phục vụ của cán bộ, đảng viên; cũng như tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái.

Song song đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể tập trung thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; có những giải pháp hỗ trợ thiết thực người dân phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững; quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời các đối tượng làm nhiệm vụ, cán bộ làm công tác ở khu vực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung sức, chung lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

      QUỲNH LAM (lược ghi)

Chia sẻ bài viết