29/09/2009 - 08:24

Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam

Ngày 28-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam. Báo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu cùng bạn đọc.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các vị khách quý,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại hội biểu thị quyết tâm của nhân dân ta phấn đấu vì mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Đại hội, những người đại diện tiêu biểu cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của 54 dân tộc anh em, của các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đã hội tụ về Thủ đô ngàn năm văn hiến để tham dự “Ngày hội đại đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển”.

Tôi xin gửi đến các vị đại biểu và các đồng chí đã từng tham gia công tác Mặt trận Tổ quốc các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công với nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, cán bộ hưu trí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bà con ta đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đoàn đại biểu Mặt trận các nước anh em và bầu bạn, đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao. Sự có mặt của các đồng chí, các vị và các bạn thể hiện sâu đậm tình đoàn kết quốc tế, sự đồng tình ủng hộ và hợp tác quý báu của đồng chí, bạn bè và nhân dân thế giới đối với nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng tôi.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn,

Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với tập thể Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội.

Chúng tôi hoan nghênh bản báo cáo vừa trình bày trước Đại hội. Báo cáo đã phản ánh sát thực tình hình các tầng lớp nhân dân và hoạt động của Mặt trận, đồng thời chỉ rõ phương hướng, nội dung tăng cường và đổi mới công tác Mặt trận, phù hợp với quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tôi tin rằng, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chung, những chủ trương lớn và các giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị và chương trình hành động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò to lớn của mình trong xã hội và trong hệ thống chính trị.

Là một thành viên của Mặt trận, Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực ủng hộ, thực hiện chương trình hành động chung; tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn,

Năm năm qua, đặc biệt là từ sau Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp. Nhân dân ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của kinh tế thế giới cũng như khó khăn nội tại của kinh tế nước ta... Song, bằng bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thắng lợi quan trọng: Nền kinh tế nước ta cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý; các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường đều có những tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Các chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được triển khai rộng rãi và có kết quả. Công tác dân vận được quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố về tổ chức, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, chú trọng hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân còn mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân ta với bạn bè quốc tế, góp phần quan trọng tạo ra thế và lực mới, nâng cao thêm vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng, những kết quả đạt được còn thấp so với khả năng, tiềm lực của đất nước. Ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, còn tiềm ẩn các yếu tố mất ổn định. Giáo dục - đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở còn thấp. Sự phát triển và chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao còn nhiều mặt yếu kém. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn. Chính sách tiền lương, thu nhập chưa hợp lý; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu vẫn còn nghiêm trọng. Một số nội dung trong chính sách xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dân vận, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội còn có mặt chậm đổi mới, có biểu hiện hành chính hóa và hình thức chủ nghĩa. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo còn hạn chế.

Xuất phát từ tình hình trên, để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, tạo thuận lợi cho bước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm: Duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tăng cường hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế đạt hiệu quả ngày càng cao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tạo chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đây chính là những mục tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể phải làm trong những năm trước mắt của Đảng, Nhà nước, của toàn dân ta. Xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở chương trình hành động, tôi đề nghị trong nhiệm kỳ VII (2009 - 2014), Mặt trận cần tập trung làm tốt một số việc sau:

1- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư đến toàn dân, toàn quân trên phạm vi toàn quốc.

2- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

3- Mặt trận tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần cùng các tổ chức đảng tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tham gia cùng các cơ quan xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

4- Mặt trận mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và tích cực hội nhập quốc tế, góp phần cùng đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước nhằm củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, đòi hỏi quan trọng là Mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu để từng bước thực hiện khẩu hiệu: Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt.

Qua đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, một vấn đề rất quan trọng được các đại biểu đề cập là Đảng phải thực sự đổi mới sự lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận. Sự quan tâm đó là rất chính đáng. Bởi trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, hiện nay muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận theo yêu cầu của thời kỳ mới. Phải coi sự tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những điểm mấu chốt để Mặt trận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mình.

Nhân dịp này, tôi yêu cầu các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên, yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành những nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn mới.

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn,

Đoàn kết, yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, từ ngày Đảng ta ra đời cho đến nay, được dẫn dắt bởi tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã không ngừng chăm lo xây dựng và phát triển Mặt trận Dân tộc thống nhất, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là một cội nguồn của sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước và dân tộc ta.

Bảy mươi chín năm trước đây, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành một văn kiện quan trọng: “Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh” . Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam , đánh dấu một bước phát triển về chất phong trào yêu nước của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp.

Kế tục sự nghiệp cách mạng của Hội Phản đế đồng minh, những hình thức tổ chức Mặt trận với những tên gọi khác nhau đã lần lượt ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng.

Năm tháng sẽ qua đi nhưng sức mạnh vĩ đại, thành tựu nổi bật của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày nay sẽ mãi mãi là những trang chói lọi trong lịch sử dân tộc ta ở thời đại Hồ Chí Minh.

Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, giải phóng một nửa đất nước, xây dựng miền Bắc vững mạnh, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nhân dân ta đã đánh thắng chiến tranh xâm lược và chủ nghĩa thực dân mới, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, nhất là qua gần 1/4 thế kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết nhân dân ta phấn đấu vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội và giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chính sách Mặt trận là chính sách quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một sự kiện chính trị nổi bật diễn ra vào lúc nhân dân ta bằng những việc làm thiết thực kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ diễn đàn Đại hội, tôi thiết tha kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nguyện suốt đời tuân theo Di chúc của Người, phấn đấu thực hiện cho được điều mong muốn cuối cùng của Người mà cũng là mong muốn của toàn dân tộc, của mỗi người Việt Nam chúng ta là: “Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh “, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân ta :

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công”

Với tư tưởng chỉ đạo đó của Người, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn.

Xin cảm ơn.

Chia sẻ bài viết