25/06/2017 - 17:01

Xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ông Đặng Văn Hơn, đảng viên phường An Hòa, quận Ninh Kiều: Cần thực hiện nghiêm túc những điều đã cam kết

Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng đã có chuyển biến, nhưng chưa nhiều. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Theo tôi, thực hiện Nghị quyết 04 gắn với Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sẽ nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta tiến thêm một bước mới vững chắc hơn...

Để thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đạt hiệu quả, điều quan trọng nhất là các cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng những nội dung đã cam kết. Theo tôi, cấp ủy đảng các cấp cần xem đây là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, là một trong những tiêu chuẩn xếp loại đảng viên vào cuối năm. Mặt khác, các cấp ủy cũng cần thông tin rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát, phê phán những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự chuyển biến, "tự chuyển hóa". Đồng thời, thường xuyên sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm... Người đứng đầu tổ chức đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị phải thật sự tiêu biểu, gương mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để uốn nắn kịp thời những tư tưởng lệch lạc, nhận thức sai trái; kiên quyết kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm…

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Ngày nay, trong đổi mới và hội nhập quốc tế, nhân dân tiếp tục đồng hành cùng Đảng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, Đảng cần phải quyết tâm trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng thật hiệu quả để xứng với lòng tin của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết 04 sẽ góp phần phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển.

Thanh Thy (lược ghi)

Chia sẻ bài viết