02/06/2013 - 20:34

NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nội dung đảng viên tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên

* Hỏi: Tôi tên H. B.T., là công chức đang công tác tại UBND xã A, thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua quá trình công tác, phấn đấu tôi được chi bộ nơi tôi đang công tác xem xét và làm các thủ tục kết nạp Đảng. Đến nay tôi đã có quyết định của cấp có thẩm quyền kết nạp vào Đảng. Trong thực hiện việc tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên theo quy định, chi bộ thông báo trong chương trình Lễ kết nạp tôi phải đọc lời tuyên thệ nhưng không nói nội dung cụ thể. Xin hỏi, lời tuyên thệ của đảng viên mới đọc trong buổi lễ kết nạp đảng viên có nội dung như thế nào?

Huỳnh Bảo T (Cần Thơ)

Đáp: Hiện nay Trung ương chưa quy định, hướng dẫn mẫu lời tuyên thệ của đảng viên mới đọc trong chương trình Lễ kết nạp đảng viên, nên việc đọc lời tuyên thệ do đảng viên mới tự chuẩn bị nội dung theo nhận thức của bản thân về mục tiêu, lý tưởng và trách nhiệm khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, lời tuyên thệ của đảng viên mới trong buổi lễ kết nạp phải nêu được những nội dung cơ bản sau đây:

- Nêu được những nhận thức hết sức ngắn gọn và súc tích của mình về Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo và sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với dân tộc, đặc biệt vai trò và sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Khẳng định việc bản thân được đứng trong hàng ngũ của Đảng là một vinh dự, là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, dân tộc…

- Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng (Điểm 1, Điều 1 Điều lệ Đảng) và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên (nêu nội dung bốn nhiệm vụ của đảng viên) tại Điều 2, Điều lệ Đảng.

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY CẦN THƠ

 

Chia sẻ bài viết